Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjøraChevronRight
 5. Tang- og tarestrenderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tang- og tarestrender

Somme stader langs kysten vår blir store mengder tang og tare skylde på land ved uvêr. Tangen samlar seg i store haugar der han blir liggjande og rotne. Her myldrar det av liv!

Fjære med tang og tare. Foto

Føremål

I denne oppgåva skal du undersøkje livet i og ved rotnande tang.

Rotnande tang er ein viktig næringsressurs

Fugl i fjæra. Foto
Steinvendar ([i]Arenaria interpres[/i]) er ein vadefugl som likar å beite i taren.

Tang og tare er næringsrikt, og den rotnande tangen utviklar seg snart til eit spiskammer av næring for mange andre organismar. Nede i tangen myldrar det av små krepsdyr, insektlarvar og ikkje minst av bakteriar som bryt ned algane. Bakteriane er usynlege for auga, men lukta frå nedbrytinga er lett å merke.

Mange fugleartar finn næring blant den rotnande tangen. Særleg tidleg på våren (mars/april) og ved hausttrekket (september) kan fuglelivet på rotnande tare vere svært rikt. Då kan ein observere fugleartar som vanlegvis ikkje held til i området, men som no fråtsar i næring langs trekkruta.

Førebuing

Eit viktig førearbeid er å setje seg inn i dei vanlegaste fugleartane som finst i området ditt, og som passerer som trekkfuglar på våren og hausten. Kontakt Norsk Ornitologisk Forening og lokallag i området ditt. Miljøvernstyresmaktene i fylket og kommunen kan òg kanskje hjelpe.

Lag ei artsliste, og les om artane i fuglebøker og på Internett.

Utstyr

 • Strand med tare. Foto
  Tarestrand på Jæren.
  digitalt termometer
 • måleband
 • hanskar
 • støvlar eller vadestøvlar
 • sikkerhetsline
 • plastglas med lok
 • pinsettar
 • fuglebok
 • kamera/mobil
 • kamuflasje

Framgangsmåte

 1. Start med å beskrive korleis området ser ut, og gjer ei berekning av kor mykje tang som er skylt på land. Det kan du gjere ved å anslå lengd, breidd og høgd på tanghaugen og så rekne ut volumet.
 2. Skildre òg korleis området luktar, og korleis konsistensen av tangen er.
 3. Bruk eit elektronisk termometer, og grav temperaturfølaren så langt ned i tangen du kan. Les av temperaturen etter ein halv time. Samanlikn med temperturen like under tangoverflata og med lufttemperaturen. Noter.
 4. Leit i tangen etter smådyr. Samle inn det du finn, legg dyra på små glas, og undersøk dei seinare. Noter, og ta bilete.
 5. Ta prøvar av tangen med tilbake til skulen, og sjå på desse i lupe (og eventuelt i mikroskop). Noter, og vis tangprøvane for klassen i videolupe.

PASS PÅ!

Store haugar med ròten tare kan vere ei felle! Du kan lett sige under til livet eller lenger. Bruk sikringsline!

Fugleobservasjoner

 1. Observer og registrer fuglelivet ved tangen. Kamufler deg godt anten ved å bruke kamuflasjetelt, kamuflasjeduk eller ved å gøyme deg i terrenget. Bruk klede med naturfargar slik at du blir naturleg kamuflert. Bruk finlandshette dersom du har. Synet av eit ansikt kan lett skremme fuglane.
 2. Ver tolmodig, og observer fuglar ved og på tangen heile skuledagen. Dersom du startar grytidleg om morgonen, vil du nok få det beste resultatet.
 3. Bruk artsliste og tel talet på individ av artar du kjenner. Bruk også kikkert, men pass heile tida på at du er stille og i ro.

Til ekskursjonsrapporten

 • Skildre området generelt og tangen spesielt. Ta med bilete.
 • Ver nøye med å skildre korleis tangen ser ut og luktar. Kom inn på næringskjeder og på nedbrytarar.
 • Hugs å ta med resultat av temperaturmålingar. Kvifor blir det varmt nede i tangen?
 • Presenter dyr de fann i tangen. Prøv å setje opp eit enkelt næringsnett.
 • Presenter fugleartar de observerte og klarte å artsbestemme.
 • Lag ei arts- og talliste. Sjekk om Norsk Ornitologisk Forening har observasjonar frå området de besøkte.

Læringsressursar

Feltarbeid i fjøra