Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
 5. Refleksjonsoppgåver til feltrapportenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Refleksjonsoppgåver til feltrapporten

Desse oppgåvene skal få deg til å reflektere over korleis du og medelevane dine kan lage gode feltrapportar. Her får du trening i å vurdere hypotesar og feilkjelder. Du får også trening i å vurdere og velje best mogleg presentasjon av observasjonsdata.

To gutar arbeider med notat og ein PC. Foto.

Dokumentasjon om vasskvalitet

Tenk deg at du er på feltarbeid i fjøra og skal undersøkje vasskvaliteten.

Oppgåvebeskriving for undersøking av vasskvalitet.

 1. Jente har et snøre utfor ei kai. Foto.
  Måling av saltinnhald.
  På sida blir det gitt seks ulike feltoppgåver om vasskvalitet. Vel to av desse oppgåvene og diskuter ulike hypotesar som kan stillast til desse. Kva må de tenkje på når de formulerer hypotesar?
 2. Tenk deg at du gjer målingar av surleiksgraden (pH) i havet på feltlokaliteten og får resultata som står i tabellen under.

  Diskuter korleis de best kan vise resultata grafisk i ein feltrapport, og korleis de kan formulere ulike tolkingar av målingane. Drøft òg kva feilkjelder desse målingane kan ha, og korleis de ville forklart klassen kva pH er, under ein tenkt presentasjon av feltrapporten. Kva illustrasjonar ville vere viktige å bruke til dette avsnittet i rapporten?
Djupn pH
Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3
Overflate 7,2 7,5 7,6 - - - - - -
1 m - - - 7,9 8,0 7,2 - - -
10 m - - - - - - 8,2 8,0 8,3

Dokumentasjon av fugleobservasjonar

Ei jente kikker i en kikkert.
Fugleobservasjoner ved hjelp av teleskop.

Fugleobservasjonar er ei feltoppgåve om observasjon av fugl ved eksponert fjøre. Tenk deg at du og resten av gruppa di har observert fuglar ein heil dag då de var på feltarbeid, og at de har teke notat frå kamuflasjeteltet. (sjå tabell).

Feltoppgåve om fugleobservasjonar.

Drøft i gruppa korleis de kan arbeide med desse resultata, og korleis de kunne presentert observasjonane i feltrapporten. Kva illustrasjonar ville de brukt, og kva framferder hos fuglane ville de særleg lagt vekt på å forklare?

Tidspunkt (ca.) Art Observert tal og framferd
08.00 Svartbak 8 stk., aktive, åt fisk på land
08.00 Fiskemåse (?) Mange, minst 20, hylte og skreik, i flukt
08.40 Mink (!) Skremte alle måsane, sumde langs land
09.15 Ein flokk ender, stokkender? Fløy hurtig over bukta, ca. 15 stk.
10.05 Småfuglar (lerker?) 4–5 stk., åt i taren som låg langs stranda. Vi ser desse gjennom heile ettermiddagen, av og til éin, andre gonger 3–4 stk. Dei liker seg her.
11.00 Matpause i teltet Kari har makrell i tomat på brødskiva.
12.15 Lakseand Eit par, flotte! Hann og hunn, dykkar etter mat
12.25 Ein falk (vandrefalk) Flaug hurtig over bukta, lakseendene flaug av stad.
14.10 Svartbak 2 stk., sette seg på skjeret, den eine står på eitt bein! Dovne fuglar.
14.15 Falken kom tilbake Fløy hurtig over bukta, måsene stakk av.
14.30 Ærfugl 6 stk. 4 hannar, 2 hoer. Dykker. Hva et dei? Sym over bukta, forsvinn bak odden.
15.10 Ein sjark kjem mot land, ein haug med måsar følgjer etter Måsane skrik og plukkar opp fiskeavfall.
15.30 Måsar, fiskemåsar, svartbak, gråmåse, sildemåse? Mange, minst 50, fleire artar. Ein har gule bein og svarte vengjer. Ligg på vatnet i bukta, nokre sit på skjeret. Lagar mykje lyd. For et måseliv!
16.10 Falken kom endå ein gong Flaug hurtig over bukta, måsane letta og hylte som besette.
16.30 Nå gidd vi ikkje meir

Læringsressursar

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar