Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Menylære og dei ulike menytypaneChevronRight
  4. MenylæreChevronRight
  5. Føremålet med menyen ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Føremålet med menyen

Føremålet med ein meny er først og fremst å fortelje gjestene kva vi har å tilby, slik at gjestene kan velje kva dei ønskjer å ete.

Bilete av eit par som les ein meny. Foto.

Menyen har også andre andre oppgåver

Skape forventingar

Ei forventing er ei førestilling eller eit bilete av korleis ein bestemt ting eller situasjon vil utvikle seg. Når ein gjest les ein meny, vil han få ei forventing til kva slags type serveringsstad det er, kva type råvarer som blir brukte, servicen og prisnivået, interiøret og så vidare. Ein meny som er gjennomtenkt, kan friste gjesten til å bestille meir enn han i utgangspunktet hadde tenkt. Ein meny bør vere godt skildra og detaljert slik at gjesten sine forventingar stemmer overeins med det som blir presentert på tallerkenen. Ein bør ikkje overdrive. Ei detaljert skildring av rettane som «himmelske munnfullar», byens beste pizza og liknande vil skape store forventingar som det kanskje kan vere vanskeleg å innfri. Dersom gjesten sine forventingar ikkje blir innfridde, sit gjesten att med eit dårleg inntrykk.

Menyen bør spegle serveringsstaden si atmosfære og konsept

Bilde av et surfebrett med en meny skrevet på. Foto.
Ein meny skrive på eit surfebrett gir fort assosiasjonar til sjø og sjømat.

Serveringsstadene bør ha menyar som er tilpassa bedriftstypen. Vi ventar oss ulike type menyar på ein eksklusiv restaurant kontra ein enkel kafé. Serveringsstaden si lokalisering kan òg skape forventingar til kva slags råvarer som blir serverte. Ein restaurant som ligg plassert i sjøkanten vil skape forventingar om at her blir det servert sjømat. Eit høgfjellshotell vil sannsynlegvis ikkje skape dei same forventingane.

Informere om prisnivå

Ein meny gir alltid opp prisane for dei ulike rettane. Denne informasjonen er viktig for gjesten, og gir ein peikepinn på kva slags kvalitet ein kan vente seg, både når det gjeld mat og service. Stemmer prisnivået med det gjesten hadde sett føre seg, bestiller og betaler han utan å sitje att med ei kjensle av at dette blei for dyrt. Sit gjesten att med denne kjensla, vil han mest sannsynleg ikkje kome tilbake.

Vere bedrifta sitt salsverktøy

Oppsettet av menyen er viktig for kor lønnsam han blir. For å auke lønnsemda bør vi framheve dei rettane som gir det høgste bidraget, og byggje opp menyen slik at han skapar meirsal av forrettar, dessertar og drikkevarer. Ein gjest som i utgangspunktet berre hadde tenkt seg ein hovudrett, endar kanskje opp med både forrett og dessert fordi menyskildringa var så freistande.

Vere garantist for kvalitet

Omtalen i menyen garanterer for kvaliteten. Dersom gjesten får ein rett eller ein service som ikkje samsvarar med det som er omtalt i menyen, har ikkje gjesten fått det han har bestilt og betalt for. Dermed kan gjesten klage og vise til det som står i menyen.

Fortelje historia om serveringsstaden

Menyen kan vere med på å fortelje serveringsstaden si historie, som kan vere sann eller ganske enkelt oppdikta. Ei historie rundt serveringsstaden er ein del av konseptet til bedrifta, og dette speglar seg ofte i menyen. Ei fengjande historie appellerer til gjesten og er med på å gi gjesten ei god og unik oppleving. Historiene er ofte konsentrerte rundt spesielle personar og tilknytinga dei har til staden. Sjølve utforminga av menyen kan òg vere med på å illustrere historia. I restauranten N.B. Sørensen i Stavanger som er ein gammal dampskipsekspedisjon, har menyen vore utforma som eit gammalt fraktbrev, og vinkartet som ein gammal protokoll. Dette er med på å illustrere den maritime historia til serveringsstaden.

Bilete av Harahorn høgfjellshotell i Hemsedal. Foto.
Harahorn høgfjellshotell i Hemsedal. Kva slags mat ventar du å få servert her?

Læringsressursar

Menylære