Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salChevronRight
  4. Lover og reglarChevronRight
  5. AlkohollovaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Alkohollova

Alkohollova har til formål å regulere innførsel og omsetning av alkoholhaldige varer, for i størst mogleg grad å avgrense dei skadane alkoholbruk kan føre med seg, både inviduelt og for samfunnet.

To bartenderar lagar drinkar og tek imot betaling. Foto.

Definisjon av alkoholhaldig drikk

Hyller med rødvin fra Frankrike i Vinmonopolet sin butikk. Foto.
Det er staten ved Helse- og omsorgsdepartementet som eig Vinmonopolet. Selskapet har nasjonalt monopol på butikksal av vin, brennevin og sterkøl.

I alkohollova er alkoholhaldig drikk ei samnemning på drikker som inneheld meir enn 2,5 volumprosent alkohol. Det er likevel slik at det også er aldersgrense på drikker som inneheld mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.

Med brennevin meiner vi ein drikk som inneheld tilverka alkohol ublanda eller blanda med andre produkt. Alle drikker som inneheld 22 volumprosent alkohol eller meir, blir rekna for brennevin.

Lova gjeld ikkje alkohol som blir seld, kjøpt, levert ut eller send til medisinsk, teknisk eller vitskapleg bruk, eller sprit til desinfeksjonsbruk.

Lenkjer

Løyve om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkohollova)

Rettleiing i sals- og skjenkjekontroll

Definisjon av sal og skjenking

Med sal meiner vi overdraging av alkoholhaldig drikk til forbrukarar for drikking utanfor salsstaden.

Skjenking er sal for drikking på salsstaden.

Skjenkjerett

Sal, skjenking og tilverking av alkoholhaldig drikk kan berre skje på grunnlag av skjenkjerett (skjenkjeløyve).

Aldersgrense

Sal, skjenking eller utlevering av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir må ikkje skje til nokon som er under 20 år.

Sal, skjenking eller utlevering av alkoholhaldig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent må ikkje skje til nokon som er under 18 år.

Den personen som sel, leverer ut eller skjenkjer alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir, må ha fylt 20 år. Den som sel, leverer ut eller skjenkjer annan alkoholhaldig drikk, må ha fylt 18 år.

Dette gjeld likevel ikkje servitørar med kokke- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneheld mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol, når ein person over 18 år har dagleg tilsyn med salet.

Løyveperioden

Kommunalt løyve (godkjenning) til å selje alkoholhaldige drikker med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volumprosent kan givast for fire år om gongen.

Inndraging av sals- og skjenkjeløyve

Kommunestyret kan i løyveperioden inndra eit løyve for resten av perioden eller for stuttare tid dersom vilkåra ikkje lenger er til stades.

Under vurderinga av om løyvet bør dragast attende, og for kor lenge, legg ein vekt på type misferd, kor grov misferda var, om løyvehavaren er å klandre for misferda, og kva som er gjort for å rette opp tilhøvet. Ein kan òg leggje vekt på tidlegare praktisering av skjenkjeretten.

Eit skjenkjeløyve kan òg dragast attende dersom det stadig skjer narkotikaomsetning på skjenkjestaden, eller dersom det ved skjenkjestaden stadig skjer diskriminering av grunnar nemnde i straffelova.

Tilverking av alkoholhaldig drikk

Produksjon av alkoholhaldig drikk kan berre skje på grunnlag av løyve gitt av departementet. Løyveplikta gjeld ikkje tilverking til eigen bruk av alkoholhaldig drikk som ikkje er brennevin.

Ulovleg kjøp

Det er forbode å kjøpe alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir på vegner av nokon som er under 20 år, eller annan alkoholhaldig drikk til nokon som er under 18 år.

Reklame for tilverkingsmiddel for alkoholhaldig drikk

Det er ikkje lovleg å annonsere eller stille ut apparat – eller delar og utstyr – som kan nyttast til produksjon eller destillering av sprit, brennevin eller isopropanol.

Det er forbode å oppmode til ulovleg produksjon eller destillering av sprit, brennevin eller isopropanol eller å gi rettleiing om dette.

Det er forbode å reklamere for stoff som er meinte for tilsetjing til alkoholhaldig drikk. Det same gjeld oppskrifter og apparat til å framstille slike drikker.

Reklame for alkoholhaldig drikk

Reklameplakat for øl fra 1930-årene. Denne typen reklame har vært forbudt siden 1. april 1975. Bilde.
Gammal norsk reklame for øl. Det er ikkje lenger lov til å reklamere for alkoholhaldige varer.

Reklame for alkoholhaldig drikk er forboden. Forbodet gjeld også reklame for andre varer med same merket eller kjenneteiknet som drikk som inneheld over 2,5 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikkje vere ein del av reklame for andre varer eller tenester.

Kampanje mot vennelanging, vennelanging.no

Oppgåve
Diskuter kjøp av alkohol til unge under aldersgrensa. Kor utbreidd meiner klassen dette er?

Hugselappen:

  • For å selje, skjenkje eller produsere alkohol må ein ha eit løyve.
  • Eit løyve vil seie at ein har fått ei godkjenning frå kommunen.

Læringsressursar

Lover og reglar