Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salChevronRight
 4. MarknadsføringChevronRight
 5. P for påverknadChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

P for påverknad

No skal vi sjå nærare på korleis vi kan påverke kundar gjennom riktig bruk av marknadskommunikasjon.

Ein coca cola reklamebil med tilhengar. Foto.

Korleis kan vi påverke kundane til å kjøpe produkta våre?

iPhone og Facebook forside. Foto.
Mange bedrifter har eiga nettside eller facebookside der dei kan kommunisere med kundane.

Vi kan til dømes kommunisere med kundane ved hjelp av reklame på tv, annonsar i avisa eller via bedrifta si Facebook-side. For at bedrifta skal få selje produkta sine, må kundane på ein eller annan måte få greie på at produkta er til sals. Ein gir altså informasjon til kundane for å få kundane til å kjøpe produktet. Denne forma for påverknad kallar vi ofte for marknadskommunikasjon.

Føremålet med marknadskommunikasjon

Logoen til McDonalds kjeden. Foto.
McDonalds-kjeda har skapt eit sterkt varemerke. Logoen er lett å kjenne att, sjølv utan at heile namnet er skrive.

Marknadskommunikasjonen sine hovudoppgåver er å

 • skape tillit til merke og leverandør
 • byggje opp kjøpartryggleik
 • informere om produkteigenskapar
 • gjere produktet kjent hos potensielle kundar
 • motivere til kjøp
 • stadfeste at kunden har gjort eit godt kjøp

Døme på Norvegia-reklame, youtube.com

Oppgåve: Finn døme på marknadskommunikasjon anten i blad eller på nettet. Blir du påverka?

Ulike typar marknadskommunikasjon

Det finst mange typar marknadskommunikasjon. Dei viktigaste typane er:

Reklame

Reklameplakat for øl fra 1930-årene. Denne typen reklame har vært forbudt siden 1. april 1975. Bilde.
Gammal reklame for øl. Slik reklame er ikkje lenger lov i Noreg.

Reklame omfattar all betalt massekommunikasjon frå ein identifiserbar avsendar. Det finst mange kanalar for reklame: aviser, vekeblad, skilt, emballasje, radio, tv og Internett. I tillegg har vi reklamemateriell som brosjyrar, reklameblad, flygeblad, direkte brev osb.

Sosiale medium

Kommunikasjon med kundar via sosiale medium som Facebook, YouTube og Twitter blir meir og meir vanleg. Dyktige bedrifter klarer å engasjere kundar og følgjarar på nettstadene sine ved å leggje ut konkurransar, morosame videosnuttar eller engasjerande innlegg som skaper aktivitet blant publikum.

Personleg sal

Ein seljar kan treffe kunden direkte ved butikksal, dørsal, kundebesøk og telefonsal.

Personleg sal blir gjerne brukt når vi har å gjere med ei lita gruppe av kundar. Ein bør demonstrere og skildre produkta, og bodskapen må bli tilpassa den enkelte kunden. Føresetnaden for å kunne drive med personleg sal er at fortenesta er stor nok til at det lønner seg, og at kundane kan treffast innanfor ein rimeleg avstand.

Mange kundar er likevel negative til telefonsal. Det kan opplevast som inntrenging i privatlivets fred. EIn kan derfor risikere at produkt som blir selde over telefon, blir oppfatta som noko negativt. Det er viktig å vere klar over denne samanhengen for den som har tenkt å selje produkta sine gjennom ein slik salskanal.

PR/samfunnskontakt

PR er ei forkorting for det engelske uttrykket public relations. Føremålet med PR er å skape positive haldningar til bedrifta. Redaksjonell omtale (det vil seie at bedrifta blir omtala i ein avisartikkel skriven av ein journalist) og nyheitsoppslag verkar truverdige og har derfor større effekt enn tradisjonell reklame. Mange større bedrifter har eigne medarbeidarar som tek seg av slik publisitet og gratisomtale.

Salsfremmande tiltak

Tiltak som ikkje direkte er reklame, men som heilt klart har same føremål, er til dømes sponsorverksemd, deltaking på messer og utstillingar og prisavslag i korte periodar.

Ryktet til vara

Eit positivt rykte i form av god omtale er også god reklame. Kundane fortel om erfaringane sine med produktet til andre moglege kundar. Slik vareprat er svært effektiv fordi han blir oppfatta som truverdig reklame.

Sosiale medium, der brukarar sjølve lagar innhald, kan bidra til at ryktet til vara får større rekkjevidd enn før. Dette er forhold som marknadsførarar må vere bevisste på. Vi må derfor vurdere korleis vi kan få kundane våre til å snakke positivt om oss i dei sosiale media.

Når verksemda skal utforme ein påverknadspolitikk, må han sjølvsagt vere i harmoni med dei vala ein har teke for dei andre konkurransemidla. Er produktet eksklusivt, prisen høg og servicen svært god på ein luksuriøs utsalsstad, må påverknaden vere tilsvarande.

Hugselappen:

Påverknad er den tredje p-en i rekkja av verkemiddel. Vi påverkar kunden gjennom å bruke marknadskommunikasjon i ulike former.

Læringsressursar

Marknadsføring