Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Kva kan du om Næringsmiddelhygiene?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva kan du om Næringsmiddelhygiene?

I disse oppgåvene skal du/dere blant annet sjå på kor grensane for hygiene går. Finns det nokon grensar? Kan hygienekravane bli for strenge?

Håndvask i servant. foto.
  1. I kva grad bør kravet til hygiene setje grenser for servicetilbod? Sjå filmen Service kontra hygiene og drøft dette.
  2. Korleis vil du leggje til rette opplæring i næringsmiddelhygiene for dei tilsette i forhold til dei arbeidsoppgåvene dei skal utføre? Lag ein plan.
  3. Lokala må vere beskytta mot danning av kondens og mugg på overflatene, og dei må ha eigna temperaturforhold for hygienisk bearbeiding og lagring. Korleis vil du sikre dette?
  4. Går det ei grense mellom rimelege hygienekrav og rein pirk? Sjå Restauranthygiene - Bagatelle og drøft kvar de meiner grensa går.
  5. Lag ei skisse av eit vaskerom for tilsette som tilfredsstiller alle krav.
  6. Finn ut krava for temperaturar for oppbevaring av næringsmiddel. Korleis og kor ofte vil du kontrollere at temperaturane blir haldne?

Læringsressursar