Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Omsorg ChevronRight
  4. Kva er god nok omsorg?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kva er god nok omsorg?

Ingen veit sikkert kva som må til for at eit barn skal utvikle seg normalt. Det er heller ikkje brei semje i fagmiljøet om kor dårleg omsorga kan vere før ho er skadeleg for barnet. Truleg finst det ikkje eit svar på dette.

Barn maler jordoverflaten med maling med blomstermønster. Tegning.

Ulike former for omsorg

Ifølgje professor Stein Erik Ulvund sin kronikk «Godt nok for barn» (Dagbladet 2003) er det viktig å halde på kontakten mellom barn og foreldre sjølv om foreldra fungerer dårleg. Han meiner at terskelen for å ta familien frå eit barn må vere svært høg.

Øyvind Kvello skriv i boka Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling (2007) om omsorgskvalitet. Han seier at det er usikkerheit om kvar grensa for god nok omsorg skal dragast. Mange omsorgsformer kan vere gode nok for barn. Det å drive barnevernsarbeid inneber vanskelege vurderingar heile tida, og det er viktig å gjere vurderingar i kvart enkelt tilfelle. Kvello seier at det ser ut til å vere lettare for barnevernet å gripe inn i saker der det er avdekt tydelege risikofaktorar hos foreldra, som rusmiddelmisbruk eller alvorlege psykiske lidingar, enn i saker der det er mange moderate risikofaktorar, sjølv om dei til saman utgjer ein alvorleg trussel mot utviklinga til barnet.

At barn får god nok omsorg slik at dei kan føle seg verdsette, at dei har omsorgspersonar dei ser opp til, og at dei har gode og trygge vaksenpersonar rundt seg, er med på å skape ein tryggleik som gjer at barn kan utvikle seg normalt.

Det er viktig å hugse på at dei som utset barna sine for omsorgssvikt, er vanskelege å beskrive som gruppe. Svikta går føre seg på tvers av sosial klasse, kjønn, etnisitet og aldersgrupper.

Kva er god nok omsorg?

Dette er eit spørsmål du ofte kan lese om i media. Ofte er det saker der det blir hevda at barn blir tekne frå foreldra på feil grunnlag. Samtidig kan vi lese om barn som har levd under svært vanskelege forhold i ei årrekkje utan at nokon har gripe inn. Det er difor alltid vanskeleg å vite kvar grensa går mellom god nok omsorg og omsorgssvikt. Som barne- og ungdomsarbeidar har du alltid eit ansvar for å varsle desom du er bekymra for eit barn. Om det er foreldre, leiarar eller barnevern som skal varslast, vil variere frå sak til sak.

Barne- og ungdomsarbeidaren

Å vere barne- og ungdomsarbeidar krev at du har kjennskap til risikofaktorar knytte til omsorgssvikt. Det er viktig å vere ein god rollemodell for barna med å vere ein trygg og føreseieleg vaksenperson som kan vere til støtte og hjelp for dei som treng det aller mest. Det er òg viktig å ha styrke til å kunne seie frå dersom du er i tvil om eit barn har det bra eller ikkje. Likeins skal du vite kvar du kan vende deg for å søkje råd når du ser noko som du er usikker på om er omsorgssvikt.

Alle barn og unge treng støttespelarar. Dei som er utsette for omsorgssvikt, treng fleire vaksne som bryr seg. Det kan vere ein barne- og omsorgsarbeidar, ein assistent, tanter, onklar, besteforeldre eller andre. Det viktigaste er betydninga av å ha nokon som bryr seg, og nokon som stiller opp når nokon treng det.

Barn er ulike og reagerer forskjellig på same type omsorgssvikt. Det er alltid nokre barn som trass i ein vanskeleg barndom og oppvekst klarer seg godt. Desse blir ofte omtalte som løvetannbarna. Dei har sannsynlegvis hatt andre støttespelarar som har vore til stades for dei i ei vanskeleg tid.

Barn som er utsette for overgrep, er svikne og forrådde av dei som skulle gi omsorg, og forventningane deira til vaksne vil sjølvsagt bli prega av dette sviket.

I tvil

Når vi snakkar om god nok omsorg, måler vi ofte omsorga ut frå den omsorga vi sjølve har vakse opp med, eller gir. Er du i tvil om eit barn får god nok omsorg, skal du snakke med andre. Hugs
teieplikta.

Vi må vere klar over at vi har ulikt syn på kva omsorgssvikt er, men dette må aldri bli ei sovepute som gjer at vi ikkje grip inn ved mistanke om omsorgssvikt.

Utfordringar til deg

  1. Stein Erik Ulvund framhevar kor viktig det er å behalde kontakten mellom barn og foreldre sjølv om foreldra fungerer dårleg i ein periode eller permanent. Kva meiner du om dette?
  2. Kva kan grunnane vere til at det er vanskeleg å drage klare grenser mellom god nok omsorg og omsorgssvikt?
  3. Korleis kan du gi god nok omsorg, slik at barn og ungdom kan føle seg verdsette?
  4. Korleis kan du vere ein trygg og føreseieleg vaksenperson?
  5. Kven er løvetannbarna?

Læringsressursar

Omsorg