Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lov- og regelverkChevronRight
 4. ArbeidsmiljølovenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsmiljøloven

Her finn du ei kort innføring i arbeidsmiljøloven. Du finn heile loven på lovdata.no

Trygge arbeidsplassar

Loven skal sikre at det er trygt for arbeidstakarar på jobben, og at ingen skal måtte utsetjast for fysiske eller psykiske belastningar i samband med arbeidet sitt. Ingen skal mobbast eller trakasserast, og arbeidstakaren si verdigheit skal takast vare på.Loven skal leggje til rette for eit ryddig tilsetjingsforhold og sikre likebehandling og inkludering av alle arbeidstakarar i arbeidslivet.

 1. Formålet med loven er
  • å sikre eit arbeidsmiljø som gir grunnlag for ein helsefremmande og meiningsfylt arbeidssituasjon for tilsette i norske bedrifter
  • å sikre full tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknader
  • å sikre trygge tilsetjingsforhold og likebehandling i arbeidslivet
 2. Loven gjeld for alle som sysselset arbeidstakar(ar).
 3. Loven forpliktar både arbeidstakarane og arbeidsgivarane:
  • Arbeidstakarane har arbeids-, lojalitets- og teieplikt.
  • Arbeidsgivarane har lønnsplikt og omsorgsplikt.
 4. Arbeidsgivaren har styringsrett på arbeidsplassen, men skal involvere dei tilsette i viktige beslutningar. I tillegg skal alle partar respektere og overhalde for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven, hovudavtalen og tariffavtalar i arbeidslivet.
Kjelde: Knut Kjartan Tørum / Vg1 helse- og oppvekstfag

Loven har desse kapitla:

 1. Innledende bestemmelser
 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, herunder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bedriftshelsetjeneste
 4. Krav til arbeidsmiljøet
 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.
 6. Verneombud
 7. Arbeidsmiljøutvalg
 8. Informasjon og drøfting
 9. Kontrolltiltak i virksomheten
 10. Arbeidstid
 11. Arbeid av barn og ungdom
 12. Rett til permisjon
 13. Vern mot diskriminering
 14. Ansettelse mv.
 15. Opphør av arbeidsforhold
 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 17. Tvister om arbeidsforhold
 18. Tilsynet med loven
 19. Straff
 20. Avsluttende bestemmelser

Kjelde: arbeidsmiljøloven

Utfordringar til deg
Oppgåver til «Arbeidsmiljøloven»
 1. Kven gjeld arbeidsmiljøloven for?
 2. Kvifor er det viktig at du kjenner til føresegnene i arbeidsmiljøloven?
 3. Vel eitt kapittel kvar. Set deg godt inn i kapitlet du har valt, og lag ein presentasjon som du framfører for resten av klassen din.

Læringsressursar

Lov- og regelverk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?