Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lov- og regelverkChevronRight
 4. BarnekonvensjonenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen blei vedteken samrøystes av leiarar frå heile verda på generalforsamlinga i FN 20. november 1989. Dette er barna sin lov, og han skal tryggje oppvekstvilkåra for alle barn i verda.

Fakta om barnekonvensjonen

 • Barnekonvensjonen heiter eigentleg FN-konvensjonen om rettane til barnet.
 • Barnekonvensjonen er loven til barna, formulert i eit dokument som forpliktar landa som godkjenner konvensjonen, til å overhalde innhaldet i han.
 • Barnekonvensjonen blei samrøystes vedteken av leiarane i verda på generalforsamlinga i FN i New York 20. november 1989.
 • Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har ratifisert (godkjent).
 • Barnekonvensjonen er ikkje ratifisert av USA og Somalia.
 • Barnekonvensjonen inneheld 54 artiklar.
 • Barnekonvensjonen gjeld for alle barn som er under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur.
 • Barnekonvensjonen gjeld anten det er fred eller krig.

Barnekonvensjonen seier at alle barn har rett til mat, klede, bustad og skulegang. Barn har òg rett til å ha sine eigne meiningar, rett til å vere med og bestemme og rett til å få omsorg og kjærleik.

Utfordringar til deg

  1. Kvar og når vart barnekonvensjonen vedteken?
  2. Kva er formålet med barnekonvensjonen?
  3. Kva er det eigentlege namnet på barnekonvensjonen?
  4. Kven gjeld barnekonvensjonen for?
  5. Kva tyder det å ratifisere?
  6. Kjenner du til land som ikkje har ratifisert barnekonvensjonen?
  7. Del dykk i grupper og ta for dykk kvart dykkar område i barnekonvensjonen. Lag ein presentasjon av det området de har valt.
  8. Fordjuping: På barneombodet sine sider finn du ei rekkje tekstar om barnekonvensjonen. Gjer deg kjend med nokre av dei.

   Læringsressursar

   Lov- og regelverk

   Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?