Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Fysisk aktivitet ChevronRight
 5. Rollemodell - fysisk aktivitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rollemodell - fysisk aktivitet

Som barne- og ungdomsarbeidar er du ein viktig rollemodell for barn og unge når det gjeld fysisk aktivitet. Ein barne- og ungdomsarbeidar som oppmuntrar til og deltek i fysisk aktivitet saman med barn og unge, er eit godt førebilete.

Voksen og barn knytter sko. Foto.

Å ha kunnskapar om kor viktig fysisk aktivitet er, og å ha eit spekter av leikar og aktivitetar som du kan inspirere barn og unge til å prøve, er ein del av det å vere ein god rollemodell.

Leiarrolla

Dei som skal leie barn og ungdom i fysiske aktivitetar, bør vere fleksible. Kunsten er å gi barn og ungdommar lov til å vere spontane og i stor grad sjølve bestemme kva dei skal halde på med. Ein god leiar
 • er positiv og oppmuntrande
 • gir rom for kreativitet
 • viser ekte og spontan leikelyst
 • viser evne til å la seg begeistre
 • er til stades og tilgjengeleg for barna og dei unge
 • deltek på premissa til barna og dei unge
 • er godkjennande, gir ros og oppmuntringar
 • observerer for vidare planlegging av aktivitetar
 • tek ansvar for menneske, økonomi, natur og miljø

  Kjelde: Kjell Arne Standal

Kommunikasjon

Utsegner som «ver litt roleg», «ikkje spring her», «pass deg – du kan slå deg» og «du er for liten» kan av og til vere på sin plass, men dei kan også verke hemmande på aktiviteten. Vi bør tenkje over om vi seier dette fordi vil ønskjer ro, eller om det er nødvendig å seie det til barna.

Profesjonell?

I skulen jobbar Lise, som liker stillesitjande aktivitetar. Ho har god kontakt med barna og er spesielt flink med forming, litteratur og song. Lise misliker turdagane og har lite erfaring med å gå på tur. Skulen har turdag kvar veke, og ein del av jobben til Lise er å vere med på desse turdagane. Korleis kan ho finne glede og motivasjon til å gå på tur?

Profesjonell løysing

Lise kan tenkje: Dette er ein del av jobben min. Kva kan eg gjere for å like dette betre? Er det noko ved turlivet eg liker? Kan eg og barna plukke naturmaterialar til formingsaktivitetane? Kven kan eg be om hjelp slik at eg kan meistre turdagane betre? Kan eg skaffe meg meir kunnskap? Kva kan eg gjere for at barna ikkje skal sjå at eg misliker å gå på tur? Lise kan altså bestemme seg for å gjere så godt ho kan.

Uprofesjonell løysing

Lise kan gjere det ho kan for å sleppe å gå på tur ved å kle seg dårleg, seie at ho er i dårleg form eller å prøve å byte bort turdagen. Ho kan vere generelt negativ til turdagane. Ho kan seie ting som «i dag er det for kaldt til å gå på tur», «huff, skal vi på tur igjen» og «eg trur barna heller vil vere her». Ho lèt barna få vite at ho synest dei kunne ha gjort andre ting enn å gå på tur. Lisa vel altså å påverke barna med eigne negative haldningar.

Her er nokre tips for å bli ein god rollemodell:

 • Delta aktivt i leikar og aktivitetar når det er naturleg.
 • Kommuniser at du synest fysisk aktivitet er moro og viktig.
 • Sørg for å ha gode kunnskapar om fysisk aktivitet.
 • Vis barna at du tør å prøve nye aktivitetar.
 • Våg å prøve ut nye aktivitetar i lag med barna.
 • Gi barna spennande utfordringar.
 • Tenk kreativt og bruk dei nærmiljøet aktivt.
 • Oppfordre barn og unge til å strekkje seg litt lenger og prøve nye ting.
 • Ver kledd for aktivitet.

Utfordringar til deg

Oppgåver til "Rollemodell - fysisk aktivitet"
 1. Kva meiner du er ein god rollemodell for vere i fysisk aktivitet?
 2. Diskuter eksempelet med Lise. Kva skal til for at vi vel ei profesjonell løysing?
 3. Har du andre eksempel på kva ein rollemodell kan gjere for å få barn meir aktive?
 4. Teikninga viser ein barne- og ungdomsarbeidar på tur ut i sølepytten saman med barna. To barn står og ser på og liker ikkje denne søla. Diskuter biletet:
  • Kor viktig er det at du sjølv å liker den aktiviteten de skal i gang med?
  • Vel vi helst aktivitetar som vi sjølve set pris på?
  • Kva med barn som misliker den planlagde aktiviteten? Kva gjer vi?
 5. Korleis kan du skaffe deg kunnskap om fysisk aktivitet?
 6. Tenk deg at du er barne- og ungdomsarbeidar. Du får ansvaret for ei gruppe barnehagebarn som skal på nissefest på ein låve. De har gått om lag ein kilometer for å komme til låven, og no skal barna oppmuntrast til å leike smånissar som hjelper julenissen med å øve på julesongar og gå rundt juletreet. Korleis kan du vere ein god leiar for barnegruppa i denne situasjonen?

  (Kjelde: Oppgåve 6: Kjell Arne Standal).

Læringsressursar

Fysisk aktivitet