Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Vekst og utvikling

I dette emnet finn du fagstoff rundt vekst og utvikling i ulike aldrar. Du skal kjenne til dei ulike utviklingstrinna, og du skal vite korleis du best mogleg kan bidra til at barn og ungdom utviklar seg på ulike måtar.

En hånd med jord og en stikling i. Foto.

Som fagarbeidar skal du vise profesjonalitet, og med det meiner vi at du skal vere med på å ta ansvar rundt barn og unge si utvikling, veremåten og handlingane deira. Små barn treng gode rollemodellar og vaksne som er i stand til å tilretteleggje på det nivået barna er. Dei må vidare leggje til rette for god utvikling gjennom barneåra til barna.

Emne

Vekst og utvikling

  • Det er store forskjellar i barna si utvikling. Som barne- og ungdomsarbeidar skal du ha kunnskap om barna si utvikling og barna sitt funksjonsnivå.

  • Som barne- og ungdomsarbeidar kjem du til å møte barn med funksjonshemmingar som du har liten eller ingen kunnskap om. Då må du bruke ulike kanalar for å lære meir om funksjonshemmingane.

  • Som barne- og ungdomsarbeidar skal du forstå samanhengen mellom seksualitet, identitet og sjølvkjensle.

  • Sosial utvikling

    Som barne- og ungdomsarbeidar skal du vite korleis sosial utvikling skjer, og du skal handle når du ser barn som utviklar seg annleis enn venta.