Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
  4. Dokumentasjon og arbeidsmetodar i arbeid med menneskeChevronRight
  5. Å rapportere og dokumentereChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å rapportere og dokumentere

Å rapportere er å gi opplysningar og informasjon vidare til andre. Ein rapport kan vere munnleg eller skriftleg eller begge delar.

Pleier skriver rapport på datamaskin. Foto.

Det finst mange ulike rapportsystem, og dei blir praktiserte ulikt. Derfor er det viktig at du set deg inn i korleis det blir gjort på arbeidsplassen din.

På dei fleste arbeidsplassane innan pleie- og omsorgssektoren har ein regelmessige møte der opplysningar og observasjonar blir dokumenterte og vidareformidla mellom kollegaene. Slike møte skjer oftast i vaktskiftet og blir kalla rapport.

Dersom til dømes ein brukar blir overflytta frå sjukehus til sjukeheim, er det nødvendig at dei tilsette får alle opplysningane om brukaren for å kunne gi god omsorg og pleie.

Å dokumentere er å vise, underbyggje eller grunngi. Dokumentasjon er ei lovpålagd plikt i pleie- og omsorgsarbeid.

Det vil seie at vi skal skrive ned det vi observerer og gjer.

Utfordringar til deg

  1. Kva betyr det å rapportere?
  2. Kva betyr det å dokumentere?
  3. Kva meiner vi med at dokumentasjon er ei lovpålagd plikt?
  4. I kva for lovverk kan du finne noko om dokumentasjon i helsesektoren?

Læringsressursar

Dokumentasjon og arbeidsmetodar i arbeid med menneske