Hopp til innhald

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Observasjon

Som helsefagarbeidar er du saman med brukaren i mange forskjellige situasjonar gjennom ein dag, og det er viktig at du observerer brukaren i denne tida.

Samtale mellom helsefagarbeider og eldre bruker. Foto.

Dei to viktigaste måtane å innhente informasjon om brukarar på er å observere og å samtale. For å observere må du bruke sansane dine.

Å observere er

  • å åtgå eller sjå
  • å høyre
  • å lukte
  • å kjenne

Som helsefagarbeidar er du saman med brukaren i mange ulike situasjonar gjennom ein dag, og det er viktig at du observerer brukaren i denne tida. Observasjonane gir deg informasjon slik at du kan kartleggje dei individuelle ressursane og behova til brukaren.

Observasjon kjem frå latin og tyder «åtgåing» eller «undersøking».

Å bli flink til å observere krev trening. Den som har lang erfaring, opparbeider seg eit «klinisk blikk», som vil seie at ein veit kva ein skal sjå etter, og fort legg merke til endringar i tilstanden til ein brukar.

Det kan få store konsekvensar for ein brukar dersom du som helsefagarbeidar overser ein raud flekk på ein hæl, eller at du ikkje lyttar til signal som tyder på at han eller ho har smerter.

Det er viktig at du veit

  • kva du skal observere
  • korleis du skal observere
  • når du skal observere

Utfordringar til deg

  1. Kva tyder å observere?
  2. Kvifor er det viktig at du observerer brukarar du møter?

Læringsressursar

Dokumentasjon og arbeidsmetodar i arbeid med menneske