1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. StilhistorieChevronRight
 4. Romansk stilhistorieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Romansk stilhistorie

Nemninga "romansk" oppstod først på 1800-talet, og blei brukt for å beskrive den førgotiske byggekunsten på 1000- og 1100-talet. Dei ustabile politiske og økonomiske forholda i Vest-Europa førde til karrige kår for kunsten.

Piazza and Basilica Santa Croce
Basilica Santa Croce er den største Fransiskanerkyrkja i verda. Michelangelo, Machiavelli, Galileo Galilei, Rossini, Ghiberti og mange andre berømte italienerne er gravlagde her.

Kunsten sin beskyttar

Grunnlaget for rikdom i føydalsystemet i mellomalderen var jord, og kyrkja blei ein stor føydal jordeigar. Roma i Italia og Santiago de Compostela i Nord-Spania var dei viktigaste valfartsstadene for pilegrimar. Offer frå dei truande ved helgenskrina var ei anna viktig inntektskjelde for kyrkja. Helgenskrina inneheldt heilage relikviar som mange meinte hadde lækjande kraft, og det å ha dei ståande på ein trygg stad og samtidig tilgjengelege for pilegrimane, gav støyten til bygging av nye kyrkjer eller ombygging av gamle. Kyrkja blei på den måten kunstens største verje, og dei kyrkjelege byggverka blei utsmykka med måleri og draperi og utstyrde med altar, kandelabrar og kor-gitter av tre eller jern.

Seniorkurator Anne Kjelberg ønskjer oss velkommen til ei omvising blant tekstilane i Kunstindustrimuseet i Oslo med å vise oss sjølve juvelen i samlinga, Baldisholteppet. Det er truleg eit romansk veggteppe vove i gobelinteknikk frå siste halvdel av 1100-talet. Det blei funne i 1879 ved riving av Baldishol kyrkje på Nes i Hedmark. Dette er eit av dei yttarst få bevarte tekstilane i Europa før 1200, og det einaste i Norden.

Baldisholteppet

Romanske kyrkjer

Urnes stavkirke
Urnes stavkyrkje

Det blei bygd to typar kyrkjer: Basilikatypen med sideskip og tretak og martyriontypen, som hadde kvelva tak og var mykje mindre. Den første var blitt teken i bruk av dei første kristne i Roma, og heldt seg stort sett uendra i det sentrale Italia opp til gotikkens tid. Martyrionkyrkja er ikkje så lett gjenkjenneleg som basilikatypen, men utbreiinga svarer til utbreiinga av Romarriket på 400-talet. Det blei gjerne brukt mindre steinar frå distriktet eller murstein, og ikkje store, tilskorne steinblokker. Som følgje av dette blei muraren no meir steinhandverkar enn bildehoggar.

I Noreg har vi teke vare på ein spesiell type romanske kyrkjebygg i tre: stavkyrkjene. Stavkyrkjene representerer den mest avanserte typen trekonstruksjonar som var utbreidd i Nord-Europa i mellomalderen. Av ca 1300 stavkyrkjer finst det eit fåtal tilbake – i Noreg 28. Den eldste og mest spesielle av dei er Urnes stavkyrkje. Denne kyrkja er bygd i Luster i Sogn i 1130-åra i rein romansk stil, med bogar på søyler og bygningsdekor utvikla i Europa tidleg på 1100-talet, tilpassa norske handverkstradisjonar. I 1979 blei Urnes stavkyrkje sett på UNESCOs liste over verdsarv-stader. I Gamle Aker kyrkje i Oslo har vi også eit einaste eksempel på ei romansk steinkyrkje av basilikatypen. Den romanske stilarten blir også kalla rundbogestil.

Gullsmedhandverk

Gull, dekorert med edelstener. Tysk håndverk fra det 12. århundre.
Gull, derkorert med edelsteinar. Tysk handverk frå det 12.århundre.

Også det romanske gullsmedhandverket var først knytt til kyrkja sine behov. Men det skjedde ei gradvis overføring av kunnskapar til verdslege gullsmedar. I 1180 etablerte gullsmedane i London eit laug, og det er grunn til å notere at juveleren og gullsmeden her var same personen. Bruken av smykke må ha auka mot slutten av den romanske stilperioden. Framleis var gull det mest prestisjefylte materialet. Men krossfararane førde med seg mykje nytt materiale til smykke frå Konstantinopel. Og edelsteinar blei ikkje berre brukte på grunn av venleiken sin. Ulike edelsteinar kunne også verne den som bar dei mot ulike sjukdommar og andre skadar. Pyntegjenstandane kunne også ha praktisk nytte, som belte, brosjer og signetringar.

Romanske møblar

Møblane som blei laga i den romanske perioden var også i hovudsak for presteskapet og aristokratiet. Dei fattige klarte seg med ei svært enkelt samanspikra seng eller berre eit leie av halm på golvet, ei kiste til å lagre eigedelane sine i og ein planke halden oppe av tre støttebein som kunne brukast som matbord. Det var helst tømmermannen som laga bord og benker. Dei få stolane som fanst i privat eige var bygde opp av dreia stolpar eller stokkar. Dei hadde altså dreiebenker på denne tida. Kyrkjemøblane derimot, var svært forseggjorde og dekorerte med utskjeringar eller måleri etter mønster av romerske møblar. Bogar og kurver var den dominerande designen. I utskjeringane blei det brukt enkle dyre- og plantefigurar. Stolryggene kunne ofte avspegle kyrkjefasaden med sine to tårn. Men kyrkjelyden hadde ikkje noko å sitje på – folk stod under dei lange gudstenestene.

Alteret i Urnes stavkirke i Sogn
Alteret i Urnes stavkyrkje i Sogn


Den romanske stilperioden fell i tid saman med vikingtida, og dei viktigaste møblane vi kjenner frå Norden, er stolar og kister av tre. I Oseberg- og Gokstad-skipa fanst både stolar, senger og kostar. Kistene ser uventa moderne ut med boltar og hengjelås. Ein vanleg stol hadde tre bein og eit "D"-forma sete. Det mest vanlege synest å vere at to av beina var plasserte i kvart sitt hjørne i forkant, og det tredje midt på kurva i bakkant.

Tekstilproduksjon i Norge

I Noreg var ull og vadmål dei mest vanlege tekstilane for å lage klede. Importerte stoff frå utlandet var berre for dei rike. Mennene hadde vanlegvis ein kort kjortel og langbrok når dei arbeidde. Dersom dei brukte ein lang kjortel, hadde dei lange strømper under, gjerne saman med ei kort underbukse. Folk flest brukte ullvottar og ei hette som gjekk ned over skuldrene. Mektige menn bar i tillegg ei farga kappe og hanskar. Også kvinnene hadde ei kort underbukse, og til denne strømper. Utanpå brukte kvinnene ein kjortel. Dersom han var rett i snittet, brukte ein belte. Yttarst bar kvinnene ei kappe. På hovudet kunne kvinnene ha eit skaut eller hovudlin.

Mudéjar-stilen

Ein heilt spesiell stilart som vi kallar Mudéjar-stilen oppstod i Spania på 1100-talet, i eit miljø der kristne, jødar og muslimar levde side om side i dei kristne kongerika i Spania. Mudéjar er nemninga på dei muslimane som valde å bli igjen på den iberiske halvøya etter den kristne gjenerobringa. Ordet er ei spansk forvansking av det arabiske ordet mudajjan, som betyr dei som underkastar seg. Stilen er ei nytolking av tidlegare europeiske stilartar gjennom muslimsk påverknad. Siden islam forbyr framstilling av levande vesen, er islamsk kunst prega av geometriske former. Eit spesielt fint eksempel på mudéjar er Casa de Pilates frå tidleg 1500-tal i Sevilla.

Begravelse prosesjon av kong Edward the Confessor i London 6. januar 1066.
Begravelse prosesjon av kong Edward the Confessor i London 6. januar 1066.

Læringsressursar

Stilhistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Renessansen

 • SubjectMaterialFagstoff

  Barokken

 • SubjectMaterialFagstoff

  Rokokko

 • SubjectMaterialFagstoff

  Klassisisme

 • SubjectMaterialFagstoff

  Romantikken

 • SubjectMaterialFagstoff

  Historisme

 • SubjectMaterialFagstoff

  Art Nouveau

 • SubjectMaterialFagstoff

  Modernisme

 • SubjectMaterialFagstoff

  Art Deco

 • SubjectMaterialFagstoff

  Retrodesign

 • SubjectMaterialFagstoff

  Popdesign

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kunst i det gamle Egypt

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pompeii

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hagia Sofia

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er en stavkirke?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Urnes stavkyrkje

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Nidarosdomen: Spissbue eller gotisk bue

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  St. Denis

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funn fra norsk middelalder

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sølv i Renessansen

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Manierismen

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Seinbarokk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Porselen i barokken

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Utskjæringer i tre og elfenben i senbarokken

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rokokkotida

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rokokkostolar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interiør, bruksgjenstander og klær på 1700-tallet

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Den franske revolusjonen sin innverknad på stilhistoria

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Art Nouveau

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Modernisme

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Internasjonal stil i arkitekturen

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funksjonalistisk arkitektur

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interesse for Art Deco

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skandinavisk kitch

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Popkunsten

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ellinor Flor om moter

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ekornesbua

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale