Hopp til innhald

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. PresentasjonsteknikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Presentasjonsteknikk

Måten du presenterer produkt og tenester på innanfor design- og handverksfaga må naturlegvis passe til faget det gjeld. Men generelt kan vi seie at presentasjonsteknikken betyr mykje for mottakinga. Hugs at øving gjer meister!

Mappe

Rosa dokumentmappe

Dersom du skal presentere produkta dine for potensielle forhandlarar, er ein mykje brukt metode å lage ei salsmappe eller portfolie. Her kan du leggje eksempel på dei beste tinga du har laga. Legg litt tankearbeid i utforminga av mappa, særleg på rekkefølgja av produkta i mappa. Dette er ei slags skrytemappe for deg sjølv, så ver ikkje redd for å leggje presentasjonen personleg opp.

Demonstrasjon

Moteshow
Catwalk er ein form for demonstrasjon

For nokre produkt er det ikkje tilstrekkeleg å vise fram bilde. Ofte vil ein demonstrasjon av korleis produktet fungerer i praksis vere det einaste saliggjerande for å overtyde ein potensiell forhandlar eller kunde. La deg ikkje skremme av teknikken til profesjonelle seljarar som demonstrerer alle slags dippeduttar på supermarknadene land og strand rundt. Finn din eigen stil som du er trygg på, og ver ikkje redd for å sleppe til publikum med spørsmål og kommentarar. Ei spesiell form for demonstrasjon kan være ei vising, der fleire kan gå saman om å presentere produkta sine. Mest kjend er naturlegvis ’catwalken’ frå dei store moteoppvisingane.

Utstilling

Høstutstilling 2018. Foto.

Kanskje får de høve til å presentere produkta dykkar på ei messe eller i eit anna utstillingslokale. Då må de ta i bruk alt de har lært om interiør- og utstillingsdesign. Val av riktig fargekombinasjon og korrekt lyssetjing er viktig for ei vellykka utstilling. Kanskje burde de også eksperimentere med nokre diskrete lydeffektar? Enkle og tydelege plakatar som forklarer produkta sine framifrå eigenskapar er nødvendige i tillegg til produkta sjølv.

Foredrag

Kvinnelig foredragsholder. Foto.

For mange er det reine foredraget det som skaper mest nervøsitet. Her følgjer nokre gode råd frå folk som har erfaring i å halde foredrag. Dersom du ikkje får ein introduksjon av møteleiaren, skal du ikkje vere redd for å presentere deg. Folk vil gjerne vite kven du er. Kroppsspråket ditt avslører deg. Dersom du ikkje er god på det, unngå å gestikulere for mykje. Og unotar som å fikle med ein penn, bite negler, tyggje tyggjegummi eller å gni deg i nakken bør du prøve å unngå. Undersøk gjerne kleskoden i forsamlinga litt på førehand, og prøv å matche den.

Som for så mykje anna ligg nøkkelen til eit godt foredrag ofte i førebuingane. Strukturer foredraget godt, slik at du veit nøyaktig kor lang tid du kjem til å bruke. Brukar du lengre tid enn avtalt, begynner folk å forlate lokalet. Skap nyfikne, merksemd og interesse gjennom å vise at du har kunnskap om det emnet du skal snakke om. Ha stor tru på det du skal ’selje’ – anten det er eit produkt eller ein bodskap. Dersom ikkje forsamlinga er for stor, er det ein fordel å få tilhøyrarane i tale, men ikkje i den grad at du ikkje får presentert det du ville. Er det ord og uttrykk som er vanlege å bruke blant tilhøyrarane, bør du ha nokre av desse med i foredraget. Det gjer at dei kjenner seg igjen i stoffet.

Digitale presentasjonar

Kreativt team vurderer et bilde

Når det gjeld digitale presentasjonar, er det i dag nesten umogeleg å halde eit foredrag uten å bruke ein serie lysbilde i tillegg. Her er mykje opp til deg om kor profesjonelt du vil lage lysbildeshowet. Vi nøyer oss med eitt godt råd: Lag ikkje ein PowerPoint som er identisk med det du skal seie, slik at du nærmast blir ståande og lese opp det tilhøyrarane ser på lerretet eller skjermen. La lysbildeserien illustrere det talte ord, gjerne med nokre humoristiske teikningar, bilde eller videoar.

Læringsressursar

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter