Hopp til innhald

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. KvalitetssikringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kvalitetssikring

Eit handverksprodukt kan opplevast gjevt å halde i. Denne kjensla kjem gjerne av kvaliteten på produktet. At noko har god kvalitet vil seie at produktet har dei eigenskapane vi ønskjer. Det kan for eksempel vere utsjåanden – form, farge og funksjonalitet, eller det kan gå på slitestyrke – materialval og produksjonsmetode.

Tommel opp

Kvalitetssikringssystem

Bedrifter av ein viss storleik overlèt ikkje kvalitetssikringa av produkta dei leverer på marknaden til den enkelte tilsette. Dei har eit system for kvalitetssikring. I dette systemet blir det sett det opp normer for korleis produktet ellet tenesta skal vere. Dersom sluttresultatet ikkje blir akkurat slik normene skulle tilseie, snakkar vi om eit avvik. Ein skulle tru at det då gjaldt å få færrast mogelege avvik. Det er til ein viss grad riktig. Men i ein organisasjon med eit velfungerande kvalitetssikringssystem gjeld det tvert om å rapportere flest mogelege avvik. Berre gjennom ein stadig forbetringsprosess kan produkta eller tenestene utvikle seg, og derfor er det viktig at ingen i organisasjonen sluttar å rapportere avvik.

Vurdering av fasar i produksjonsprosessen

Når du startar yrkesutdanninga, er det derfor like godt å venje seg til å tenkje kvalitetssikring allereie frå første skoledag. Det finst fleire kvalitetssikringssystem, men dei fleste omfattar heile produksjonsprosessen frå den første idéen blir skapt til produktet eller tenesta er i bruk. Ein grei modell å bruke er ein som skjematisk inneheld fem ulike fasar:

Dokumentasjon skal vi seie meir om i eit eige avsnitt. Men tenk kor håplaust det er å diskutere forbetring av produktet eller arbeidsprosessen dersom vi ikkje undervegs har dokumentert kva vi har gjort.

Dette må ikkje vere nokon statisk modell. Dersom vi i gjennomføringa av eit prosjekt merkar at vi i idéutvikling og planlegging ikkje har teke nok omsyn til om prosjektet kan ferdigstillast på ein god måte, må vi ”gå tilbake til start” og korrigere idéen med utgangspunkt i dei erfaringane vi har gjort oss i gjennomføringsfasen. På same måte om vi har laga eit produkt som ingen vil ha. Då må vi gå tilbake til idéutviklingsfasen med dei nye impulsane vi har fått ved å teste produktet i marknaden.

Gjennom dette første året i Design og handverk skal du gjennomføre fleire prosjekt. Gjer det til ein vane å tenkje nøye gjennom arbeidsprosessen du eller de vel, slik at du seinare kan forklare den til andre. Prøv å vurdere det resultatet du eller de oppnådde opp mot dei idéane de hadde når de hadde når du/de starta prosessen. Dersom de klarer å dokumentere avvik i arbeidsprosessen frå idé til ferdig produkt slik at de kan vidareutvikle både arbeidsprosessar og produkt, har de skapt dykkar eige kvalitetssikringssystem.

Læringsressursar

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter