Hopp til innhald

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon

Nedanfor finn de forslag til ein arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon. De kan sjølv trekke ut enkelte undervisningsopplegg eller bruke heile planen. Det er sett opp forslag til tidsbruk på dei ulike tema. Ein av arbeidsperiodane er tverrfagleg, noko de kan gjere med fleire av periodane.

Det er opp til lærarane korleis de vil bruke teori i dei ulike periodane. Målet er at de enkelt skal finne forslag til opplegg, som de kan gjere om og tilpasse til elevgruppa.

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon inndelt i arbeidsperiodar/ undervisningsopplegg

Tema/ innhald

Periode

Kompetansemål

Teori og oppgåver

3 veker, ca. 15 skuletimar

Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med behov knytte til yrket

Teori

Presentasjonsteknikk - Demonstrasjon av eit produkt

Oppgåve

1 veke, ca. 5 skuletimar (3 skuletimar til teori og å forberede, 2 skuletimar til demonstrasjon)Reflektere over og vurdere eige og andre sine arbeid som grunnlag for å tolke trendar og finne fram til eigne utviklingsbehov

Teori

Marknadsundersøking

Oppgåve

3 veker, ca. 13-15 skuletimar (ca. 10 skuletimar til oppgåva)

Reflektere over og vurdere eige og andre sine arbeid som grunnlag for å tolke trendar og finne fram til eigne utviklingsbehov

Gjennomføre enkle undersøkingar og vurderingar av behov for handverksprodukt og tenester i marknaden

Teori

Marknadsføring og sal

Oppgåver

4 veker, ca. 20 skuletimar (minimum 15 skuletimar til sjølve oppgåva)Presentere, grunngi og argumentere for eigne produkt, tenester og produksjonsprosessar med tanke på marknadsføring og sal

Teori

Dokumentasjon

Oppgåver

2 veker, ca. 10 skuletimar (minimum 5 skuletimar til "mappe" oppgåva)Dokumentere og kvalitetssikre eigen produksjon og kompetanse på ein formålstenleg måte

Teori

Vurdering

Oppgåve

1 veke, ca. 5 skuletimar (minimum 3 skuletimar til skriftleg arbeid).

Denne oppgåva kan ein godt gjere fleire gangar i løpet av skuleåret, med ulike produkt.

Reflektere over og vurdere eige og andre sine arbeid som grunnlag for å tolke trendar og finne fram til eigne utviklingsbehov

Tverrfagleg oppgåve (FYR) i

norsk og kvalitet og dokumentasjon

Teori

Marknadsføring og sal

Oppgåve

Profilering av eget produkt

Norsk: ca. 6 skuletimar

Kvalitet og dokumentasjon: ca. 15 skuletimar.

Sjå oppgåvetekst.

Teori

Etikk

Oppgåve

1,5 veke, ca. 7 skuletimar (ca. 5 skuletimar til sjølve oppgåva)Dokumentere og kvalitetssikre eigen produksjon og kompetanse på ein formålstenleg måte

Teori

Stilhistorie

Oppgåve

2 veker.

Denne oppgåva passar godt som tverrfagleg oppgåve ilag med for eksempel norsk.

Beskrive kultur- og handverkshistorie, tradisjonar, organisering og særpreg i nokre yrke innan design og handverk

Teori

Priskalkyle

Oppgåve

1 veke, ca. 5 skuletimarBerekne pris på materiale, produkt og tenester

Teori

Bruk av digitale verkty

Å kommunisere med bilete

Oppgåve

Oppgåve; dokumentasjon

3 veker, ca. 15 skuletimar inkludert vising av film.Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med behov knytte til yrket

Teori

Kvalitetssikring

Oppgåve

Oppgåve i kvalitetssikring

1,5 veker, ca. 7 skuletimar Dokumentere og kvalitetssikre eigen produksjon og kompetanse på ein formålstenleg måte

Teori

Presentasjonsteknikk

Oppgåve

Oppgåve; Foredrag og digitale presentasjonar

1 veke, ca. 5 skuletimar Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med behov knytte til yrket

Læringsressursar

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter