Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kva er service?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva er service?

Når vi snakkar om service, er det ofte i samband med at andre gjer eller skal gjere noko for oss. Det engelske ordet service omset vi til «tenester». Service er produksjon og sal av tenester.

Nærbilete av servitør. Foto.Hugselappen

  • Service er produksjon og sal av tenester.
  • Service er ei abstrakt teneste som ikkje kan demonstrerast før bruk.
  • Service blir ofte produsert og forbrukt samstundes.


Servicenæringa

Servicenæringa består av bedrifter som produserer og sel tenester. Eit døme på dette i restaurant- og matbransjen er alle som sel, serverer eller tilbyr matvarer. Når ein kunde eller gjest snakkar om den opplevinga eller behandlinga han eller ho fekk, blir det omtalt som god eller dårleg service. Ei teneste som blir selt, er abstrakt. Det vil seie at vi ikkje kan ta og føle på tenesta før vi kjøper ho. Det er dette som gjer det så vanskeleg i servicenæringa.

Det er lettare å setje ein pris på ei vare enn ei teneste. Vara er konkret, og du kan både ta og føle på ho. Du kan setje vara bort for så å ta ho fram att. Det kan du ikkje med ei teneste.Service kan oppsummerast som produksjon og sal av tenester.

Servicenæringa består av alle dei bedriftene som produserer tenester, medan produksjonsnæringa består av dei bedriftene som produserer varer og ikkje tenester. Restaurantbransjen høyrer til servicenæringa, og matindustrien høyrer til produksjonsnæringa.

Sanningas augneblink

Møtet mellom kunden og seljaren kallar vi gjerne sanningas augneblink. Du får ikkje ein ny sjanse, og inntrykket du gir, er avgjerande for kunden si oppleving av service. Dersom servicemedarbeidaren gjer ein dårleg jobb, blir òg kvaliteten på tenesta dårleg.

Bilete av ein smilande servitør bak ein kafedisk. Foto.
Sanningas augneblink: Lukkast vi ikkje på det første møtet, får vi sjeldan ein sjanse til.

Kva er teknisk og personleg service?

Teknisk service er: reinhald, rutinar, informasjon, utval av produkt og varekunnskap. Her bør seljarane ha ein solid varekunnskap for å rettleie kunden i å velje ut produkt.
Personleg service har å gjere med dei personlege eigenskapane til kvar einskild servicemedarbeidar. Døme på dette er: høfleg framferd, meksemd, positiv innstilling, presisjon og arbeidsvilje. Gleda av å arbeide med andre menneske må liggje i botn for desse eigenskapane.

Kjernetenester og periferitenester

Kjernetenesta i ei servicebedrift er mat, drikke og opningstid, medan interiøret og den tekniske servicen er periferitenesta. Når ein kunde skal velje ei servicebedrift, kan både den personlege servicen og periferitenesta vere det avgjerande for kva kunden vel.

Servicepakken

Ein servicepakke er samansett av fleire delar av kjernetenesta og periferitenesta. Døme på dette er: mat, drikke, opningstid, velkomst, reinhald, interiør, musikk og fagkunnskap. Dersom ein eller fleire av desse er dårlege, fører det til lågare kvalitet på servicepakken, og gjesten kan få ei negativ oppleving. Kvar bedrift må tenkje nøye gjennom kva servicepakken skal innehalde, slik at kundane veit kva dei kjem til. Det er vanskelegare å setje ein pris på ei teneste enn på ei vare. Det er ofte slik at den prisen ein må betale for ei vare eller teneste, speglar heile innhaldet i servicepakken.