Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. ServiceChevronRight
  5. Former for serviceChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Former for service

Service er eit ganske vidt omgrep, og for å vere sikre på at vi snakkar om det same, må vi derfor presisere kva slags service vi har i tankane. Vi bruker å skilje mellom materiell service, systemservice eller personleg service.

Menneske ved eit langbord på ein restaurant. Foto.

Materiell service

Materiell service omfattar alt rundt hovudproduktet som du kan sjå, ta og kjenne på. I ein restaurant er hovudproduktet mat og drikke. God materiell service på ein restaurant vil seie at bordet er reint og ryddig, og at du har alt du treng av bestikk, glas og dekketøy for å få i deg måltidet.

Ei bedrift kan sikre kvaliteten på den materielle servicen ved å lage rutinar for arbeidet og lære opp dei tilsette slik at dei veit korleis dei skal gjere jobben sin, og kva dei må passe spesielt på. På dei fleste restaurantar har ein til dømes servicerutinar som tilseier at toalettet skal vaskast med jamne mellomrom, at alle bord skal ryddast med ein gong gjesten har gjort opp rekninga og at dei tilsette har på seg uniform.

Systemservice

Systemservice handlar om at bedrifta har system som varetek kunden, slik at kunden opplever at det blir ytt god service. På ein restaurant kan systemservice vere at du lett får bestilt eit bord, eller at du blir teken imot med ein gong ved inngangen.

Systemservice handlar òg om at dei tilsette har system som gjer at dei får bestilt nok varer og ikkje blir utselde for enkelte ting. Alt i alt går systemservice ut på at bedrifta ser kva som er det viktigaste behovet til kunden, og byggjer opp eit system som varetek desse behova på ein nesten automatisk måte.

Personleg service

Den personlege servicen er det servicemedarbeidaren som står for, altså det mennesket som er på jobb og møter kunden. Dette er ein usedvanleg viktig del av serviceleveransen, for alle kundar likar å bli sett, varetekne og behandla med respekt.

Personleg service er smil, augekontakt, småprat, kunnskap om produktet og tenesta, positivt kroppsspråk og ein tydeleg vilje til å gjere ein god jobb. Det er òg viktig med god samhandling og ein positiv tone mellom dei ulike medarbeidarane som er på jobb, for det skapar ei triveleg atmosfære og ein kultur for sal og god kundebehandling.

Læringsressursar

Service