Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. HMS og førstehjelpChevronRight
 4. HMSChevronRight
 5. SikkerheitsdatabladChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikkerheitsdatablad

Datablad for helse, miljø og sikkerheit (HMS) er viktige dokument for å peike på faremoment ved ulike stoff. Eit HMS-datablad er eit dokument på 16 punkt. Det skal innehalde informasjon om farlege eigenskapar ved eit kjemikal og tilrådde vernetiltak.

Diverse reingjeringsmiddel. Foto.

Datablada skal vere skrivne på norsk, kortfatta og lett forståelege. Det skal stå klart opplyst om når databladet er utarbeidd.

Det er viktig at sikkerheitsdatablada blir brukte aktivt i verksemda i arbeidet med å

 • kartleggje kva for kjemikal som blir brukte
 • risikovurdere kjemikala
 • setje i verk nødvendige vernetiltak
Vernebriller og andedragsmaske. Foto.
Er det nødvendig å bruke verneutstyr når ein handterer middelet, skal det opplysast om dette på databladet.

Sikkerheitsdatablad skal alltid finnast

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikal har plikt til å leggje ved sikkerheitsdatablad ved første gongs levering og ved seinare endringar av databladet. Sikkerheitsdatabladet kan sendast elektronisk. Verksemder som kjøper kjemikal i butikk/detaljhandel skal på oppmoding få sikkerheitsdatabladet der dei kjøper kjemikala.

Arbeidsgivar skal ha sikkerheitsdatablad for farlege kjemikal som blir brukte i verksemda. Det skal vere papirkopiar tilgjengelege for arbeidstakarar og verneombod sjølv om stoffkartoteket finst i elektronisk form. Arbeidsgivar skal utarbeide informasjonsblad for helsefarlege kjemikal som det ikkje krevst sikkerheitsdatablad for.

Eit døme på eit datablad for reingjeringsmiddel. Foto.
Handtering av farlege stoff er ei viktig oppgåve for alle bedrifter. I restaurant- og matfaga blir det brukt mange ulike reingjeringsmiddel og kjemikal. Det er viktig at vi kan finne god informasjon om produktet slik at vi unngår skadar.

Kvifor sikkerheitsdatablad?

Sikkerheitsdatablada skal setje dei som jobbar med eller i nærleiken av farlege kjemikal i stand til å sikre seg, slik at ingen blir sjuke eller skadde.

Informasjonen gjer det mogeleg å

 • setje i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerheit på arbeidsplassen og for det ytre miljøet
 • sikre riktig avfallsbehandling og oppmode brukaren til å finne mindre skadelege kjemikal
 • sikre trygg handtering, lagring og avhending av kjemikala, og gi informasjon om tiltak ved utilsikta utslepp

Kontroll av innhaldet i sikkerheitsdatablad

Det er viktig å etablere rutinar som sikrar at datablada har tilfredsstillande kvalitet, og at dei oppfyller dei krava til innhald og kvalitet som regelverket krev.

I rutinane må det kome klart fram kven som

 • har ansvaret for å kontrollere sikkerheitsdatablad for nye kjemikal når desse blir tekne i bruk
 • sikrar at sikkerheitsdatablada er ajourførde
 • innhentar manglande opplysningar frå produsent/importør/leverandør dersom sikkerheitsdatablada er mangelfulle

Feil i sikkerheitsdatabladet

Dersom du finn eit sikkerheitsdatablad på arbeidsplassen som du trur inneheld feil, bør du først spørje arbeidsgivaren om verksemda har fått eit nyare datablad. Dersom de ikkje har det, bør arbeidsgivaren vende seg til den som har levert kjemikalet og spørje om dei har nyare utgåver av sikkerheitsdatabladet.

Ofte kan det vere vanskeleg å vurdere om eit sikkerheitsdatablad er godt nok. Då kan bedriftshelsetenesta vere til hjelp, både i sjølve vurderinga og i kontakten med den som har levert sikkerheitsdatabladet. Ta kontakt med Arbeidstilsynet dersom de ikkje når fram overfor produsent/importør/leverandør.

Læringsressursar

HMS