Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Kostråd og hjelpemiddel i kostplanleggingaChevronRight
  5. Norsk ernæringspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Norsk ernæringspolitikk

Noreg var det første landet i verda som fekk eigen offisiell ernæringspolitikk. Vi har lang tradisjon for å gi befolkninga råd om kosthaldet.

Elevar sit rundt bord og et mat. Foto.

Ernæringspolitikken er kunnskapsbasert

Det vil seie at han byggjer på forsking og tek omsyn til dei vilkåra vi lever under i Noreg. Hovudlinjene i politikken er vedtekne anten av Stortinget eller av regjeringa.

Ei teskei og ei spiseskei med salt. Foto.
Statens råd for ernæring har kome med ein tiltaksplan for å redusere saltinntaket til befolkninga. Det er ønskjeleg at saltmengda blir redusert til 5 gram per dag.

Dei viktigaste politiske dokumenta som regulerer dagens ernæringspolitikk, er

  • Stortingsmelding 16 (2002–2003) Resept for eit sunnare Noreg
  • Stortingsmelding 20 (2006–2007) Nasjonal strategi for å jamne ut sosiale helseforskjellar
  • Stortingsmelding 19 (2014–2015) Meistring og moglegheiter.

Den siste stortingsmeldinga har ført til ein nasjonal handlingsplan for betre kosthald.

Gir råd om kosthald og ernæring

Basert på den nasjonale politikken og internasjonal forsking gir Helsedirektoratet råd til befolkninga om kosthaldet.

Kostråda blir reviderte av Helsedirektoratet etter tilråding frå Nasjonalt råd for ernæring. Dette rådet er eit utval som består av forskarar som gir styresmaktene råd om kosthald og ernæring.

Utvikling i norsk kosthald

Læringsressursar

Kostråd og hjelpemiddel i kostplanlegginga