Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattryggleikChevronRight
 4. Bakteriar og mikroorganismarChevronRight
 5. Hygiene og mikroorganismar ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hygiene og mikroorganismar

Skal du arbeide med mat og drikke, er hygiene ein stor del av arbeidsdagen. Det er viktig at du har kunnskap om mikroorganismar, og at du kan kople teori og praksis, dersom du skal kunne handtere produksjonshygiene når du arbeider i produksjon.

Kokk ved arbeidsstasjon. Foto.
Kokken må ha reint utstyr når han skal produsere mat. Ver også nøye med reinhald og hygiene på kjølerommet, og pass på å setje dei eldste matvarene ytst og dei nyaste inst, slik at ein får ei god rullering på matvarene.

Produksjonshygiene

Kokk knekker egg. foto.
Når du skil egg, skal du aldri ta på eggekviten eller -plomma med hendene. Då kan du overføre bakteriar frå hendene til eggemassen.

Når du arbeider med næringsmiddel, har du eit stort ansvar for å unngå å servere helseskadelege matvarer. Det finst lover og forskrifter som gjeld for produksjon, lokale, maskinar og utstyr.

God produksjonshygiene omfattar

 • reine arbeidsbenkar
 • reint utstyr
 • reine maskinar
 • god personleg hygiene
 • høg reinslegheit ved handtering av råvarer og produkt
 • god avfallshandtering
 • god internkontroll i bedrifta

Når vi arbeider i eit produksjonslokale, må vi skilje mellom rein og urein sone. Stader der vi driv med grovarbeid, for eksempel vaskar grønsaker, parterer kjøt og sløyer fisk, er ureine soner. Stader der råvara blir vidarebehandla og pakka ned, er reine soner. Det er veldig viktig at det ikkje skjer noka bakterieoverføring frå urein til rein sone. Ei slik bakterieoverføring kallar vi kryssmitte eller kryssforureining. Vi unngår kryssforureining når vareflyten berre går éin veg.

Mikroorganismar

Mikro tyder "liten", og mikrobiologi er læra om små levande vesen som bakteriar, virus og sopp. Vi treng mikroskop for å kunne sjå desse. Dei fleste mikroorganismane er nyttige og bidreg til det naturlege krinslaupet i naturen.

Typar av mikroorganismar

 • bakteriar
 • sopp
 • virus
 • protozoar
 • algar

Inndeling ved produksjon av mat

Grupper

Namn på mikroorganismar

Nyttige mikroorganismar som kan brukast som medisin og til framstilling av ulike produkt

Ulike artar av Laktobacillus, Streptococcus, muggsopp og gjærsopp

Mikroorganismar som øydelegg matvarer

Pseudomonas, Shewanella, Aeromonas, mikrokokkar og enterokokkar, bakteriofagar og variantar av muggsopp og gjærsopp

Mikroorganismar som gjer oss sjuke (patogene mikroorganismar)

Campylobacter, Salmonella, Listeria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Yersisia og patogene virus

Bakteriar og sopp i produksjon av mat

Bakteriar er dei mikroorganismane som gir oss dei største utfordringane i matproduksjonen. Bakteriar finst i jord, vatn, dyr og menneske. Dei fleste råvarene vi bruker i produksjon av mat, inneheld ingen eller få bakteriar. Det er når vi haustar, slaktar, mjølkar og bearbeider råvarer, at bakteriar frå omgivnadene blir tilføydde råvarene. Det er derfor viktig at alle ledd i matproduksjonen er sikra med kunnskap og system som gjer produkta trygge, samtidig som den gode smaken blir teken vare på.

Lenkje til hygieneforskriften hos Lovdata

Presentasjon om mattryggleik av Nofima (pdf)

Læringsressursar

Bakteriar og mikroorganismar