Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Avfall og miljøChevronRight
  4. Avfall og miljøvern ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avfall og miljøvern

Vi har alle eit ansvar for å ta vare på naturen, som privatperson og som bedriftseigar. I dag blir det lagt stor vekt på at vi skal ha ei berekraftig forvalting av ressursane.

Forskjellige søppeldunker. Foto.

I restaurant- og matbransjane må vi satse på å produsere mindre avfall. Det er òg viktig å sortere det avfallet vi produserer. Målet må vere at avfall som går til gjenbruk eller gjenvinning, kan bli ein ressurs i staden for eit problem.

Avfall og avfallshandsaming er ei kjelde til miljøproblem.
Dette kan delast inn i klimautslepp, forureining av jord og forureining av vatn.

Kva kan vi gjere med avfallet vårt?

Kvar enkelt av oss kan bidra med å forhindre at det oppstår for mykje søppel, samt sørgje for ei miljøvennleg handsaming av det vi kastar.
Avfallsmengda i Noreg har fordobla seg sidan tidleg på 1970-talet, noko som heng saman med eit stadig større forbruk. Dersom vi held fram i same tempo som i dag, kjem vi til å doble avfallsmengda innan 2030.

For å skaffe materiale til å kunne produsere alle produkta som endar som avfall, bruker vi stadig meir naturressursar. Forbruket av drivstoff og energi aukar òg i samband med transport og produksjon av desse varene. Dessutan fører dette til stadig meir utslepp av farlege stoff og drivhusgassar.

Kva kan vi gjere med det?

Det aller viktigaste vi kan gjere for å spare miljøet, er å hindre at det oppstår avfall. Det er ei sjølvfølgje at du kjeldesorterer avfallet. Ikkje kjøp meir mat enn det du klarer å ete opp i løpet av veka. Lag nye rettar av restar. Lat vere å kjøpe ting som fort blir øydelagde. Og ikkje minst ta sykkelen, gå eller køyr kollektivt til skule og jobb.

Læringsressursar

Avfall og miljø