Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. ADR-dokument ved vegtransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

ADR-dokument ved vegtransport

Transport av farleg gods krev særskild dokumentasjon. Her lærer du om dokument som skal følgje det farlege godset.

Transport av farleg gods.
Transport av farleg gods.

Ved transport av farleg gods skal det alltid liggje føre skriftlege instruksjonar( transportuhellskort), med unntak for transport av avgrensa mengder.

Desse skal du oppbevare i førarhytta slik at du kan ta med deg transportuhellskorta ved behov for evakuering (ADR margnr. 8.1.2.3.). Ved ulykke overlèt du informasjonen om det farlege godset til skadestadsleiar så snart han kjem til ulykkesstaden.

I tillegg skal fraktbrev for transport av farleg gods innehalde de opplysningane som står i ADR margnr. 5.4.1.1.

Mal for ADR-kompetansebevis
Mal for ADR-kompetansebevis.

Sjølv skal du ha med deg gyldig ADR-kompetansebevis i tillegg til ADR-godkjenningsbevis for køyretøyet. Godkjenningsbeviset for køyretøyet skal liggje i køyretøyet. Køyrer du tankbil, skal du ha med deg kompetansebeviset for ADR-tanktransport.

Melding ved internasjonal ferjetransport av farleg gods

I Noreg er innanlands sjøtransport eit kommunalt ansvar. Regelverket stiller krav om at alle som kjem til ei hamn med farleg gods, skal melde frå minst 24 timar før innkomst. Vi finn reglane i kapittel 3 i forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer.

3-1. Melding

Agent eller transportør for, eller fører av, transportmiddel som bringer farlig gods inn i kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område, skal gi melding til havneadministrasjonen om hva slags farlig gods som bringes inn og i hvilke mengder. Melding skal gis minst 24 timer før ankomst. Er ikke dette mulig, skal melding gis så snart ankomsttidspunktet kan fastlegges. Fristen kan reduseres med havneadministrasjonens samtykke.

Havneadministrasjonen skal underrette Skipskontrollen såfremt fartøy ikke har nødvendig dokumentasjon for transporten, eller mangler de nødvendige sertifikater.

§ 3-2. Unntak fra meldeplikten

Unntatt fra meldeplikten er:

a) farlig gods som transporteres i begrensede mengder, enten i henhold til IMDG-kodens avsnitt 18 eller ADR-konvensjonens MARGNR. 10010 og 10011,

farlig gods som er anbrakt på eller i transportenheter, tankinnretninger, jernbanevogner eller containere, og som ankommer kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område med fartøy som går til og fra havner i Norge i regelmessig rute, og anløper kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område minst en gang i døgnet. Dette gjelder også farlig gods som på samme måte transporteres på fartøyer i regelmessig rute innen kommunens sjøområde eller havner innenfor samme område

Legg merke til at regelen ikkje bare gjeld fartøy (maritime transportmiddel er regulerte ved IMDG-koden), men alle transportmiddel som fører farleg gods til hamna. Regelen gjeld altså også for køyretøy som kjem til eit hamneområde med ADR-gods. Om du til dømes kjem til Oslo Havn med farleg gods som skal vidare med båt til Europa, skal hamnestyresmaktene ha melding om det minst eitt døgn før.

Papir for farleg gods ved sjøtransport

Ved sjøtransport gjeld IMDG-koden. Han krev at føraren av fartøy skal ha oversikt over kvar farleg gods er lasta på skipet. Derfor må ADR-dokumentasjonen kompletterast med eit stuingssertifikat ved ferjetransport. I tillegg skal skipsføraren ha eitt sett transportuhellskort og eitt sett fraktbrev.

Læringsressursar

Fraktdokumentasjon