Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. Utfylling av innanlandsfraktbrevetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utfylling av innanlandsfraktbrevet

Mange transportørar bruker i dag elektroniske fraktbrev og formidlar dei som EDI-meldingar. Dei einaste papira som følgjer godset, er ei lasteliste, slik at sjåføren veit kva som skal lastast på bilen. Alle som tek imot gods for transport, må kunne fylle ut felta i eit fraktbrev riktig. Det skal du lære om her

.

Sjåfør med håndterminal og fraktbrev.foto.

Innanlandsfraktbrevet skal fyllast ut litt forskjellig avhengig av transportør og godstype.

Vi bruker innanlandsfraktbrevet ved transport av

  • vanleg stykkgods
  • ufortolla varer innanfor tollområdet etter løyve frå Tollvesenet
  • farleg gods

Bruk av fraktbrev ved vanleg stykkgodstransport

Ved vanleg stykkgodstransport skal sendar fylle ut dei obligatoriske felta i fraktbrevet. Bedrifter med store fraktvolum gjer ofte langsiktige avtalar med fraktførarar. Då opprettar partane kodar slik at dei kan fylle ut fraktbrevet ved hjelp av kodane i staden for tekst.

Tollpassfraktbrev – forpassing

Tollpassfraktbrev blir brukt ved sending av ufortolla varer innanfor tollområdet. Dette blir kalla forpassing og krev løyve frå Tollvesenet. Du finn reglane om tollpassfraktbrev i tollforskrifta § 4-21. Det er spesielle reglar som gjeld for utfylling av eit tollpassfraktbrev.

Bruk av fraktbrev ved transport av farleg gods

Vegfraktlova § 15 pålegg avsendar eller mottakar å gi nøyaktig informasjon om kva som er faren med slikt gods, og kva sikringsreglar som gjeld. Dei spesielle reglane for utfylling av fraktbrev ved transport av farleg gods finn du i ADR-håndboka, margnr 5.4.1(startar på side 903 i ADR/RID 2011).

Læringsressursar

Fraktdokumentasjon