Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Tekniske og servicerelaterte hjelpemiddelChevronRight
  4. Kven bidreg til at ein transportkunde blir fornøgd?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kven bidreg til at ein transportkunde blir fornøgd?

Her lærer du at eit transportoppdrag består av ei kjerneteneste med tilleggstenester. Du lærer også at det er måten tilleggstenestene blir utført på, som avgjer om ein kunde blir fornøgd eller ikkje.

Bussjåfør og passasjer i samtale på bussen. foto.

Både service- og vedlikehaldspersonell, administrativt personell og sjåførar er med på å oppfylle behova som passasjerane har. Service- og vedlikehaldspersonellet bidreg med reine og driftssikre bussar. Det administrative personellet bidreg til dømes med rutehefte og riktig bemanning av ruteavgangane ut frå tidtabellane. Sjåførane bidreg i kraft av seg sjølve under køyreturen, og dei bidreg også med informasjon om riktig bruk av hjelpemidla i bussen.

Figuren under illustrerer korleis dei ulike partane er med på å oppfylle transportbehovet til kundane.

Element ved persontransport for å oppnå fornøgde passasjerar.
Element ved persontransport for å oppnå fornøgde passasjerar.

Eit transportoppdrag består av ei kjerneteneste med tilleggstenester. Kjernetenesta er sjølve transporten frå A til B. På figuren er kjernetenesta illustrert ved den gule trekanten. Vidare ser du ein sirkel med tre blå sekantar. Desse illustrerer at tre partar bidreg med tilleggstenester: service- og vedlikehaldspersonellet, sjåføren og administrasjonen elles. Feilfrie tenesteleveransar frå alle tre partar er nødvendig for å oppnå tilfredse kundar.

I situasjonar der fylkeskommunar har kjøpt kollektivtransport ved ein anbodskonkurranse, er transportadministrasjonen i fylkeskommunane også ein del av støtteapparatet. Då får vi fire partar som bidreg for å gjere kundane tilfredse. Fylkeskommunane bestemmer i slike situasjonar rutetilbodet, fastset tidstabellen og takstsystemet. Denne informasjonen annonserer dei både på papir og på Internett. Dei utformar også delar av infrastrukturen, til dømes haldeplassane med leskur og rutetavler.

Læringsressursar

Tekniske og servicerelaterte hjelpemiddel

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs