Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Tekniske og servicerelaterte hjelpemiddelChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tekniske og servicerelaterte hjelpemiddel

Samfunnet bruker kvart år store midlar på kollektivtransport. Her lærer du kva universell utforming har å seie for utforminga av eit persontransportsystem.

Prinsippet om universell utforming innebærer at alle skal ha like muligheter til transport.
Prinsippet om universell utforming innebærer at alle skal ha like muligheter til transport.

Prinsippet om universell utforming inneber at alle skal ha like høve til transport. Synshemma skal kunne høyre, høyrselshemma skal kunne sjå, og rullestolbrukarar skal uhindra kunne ta seg fram. Universell utforming skal gjere det mogleg for alle å få tilgang til persontransport, uavhengig av fysiske evner, kroppsstorleik, kroppsstilling og rørsleevne.

Bussjåfør hjelper til med å legge koffert i bagasjerom.foto.
Langrutebussar må ha plass til bagasje.

Samtidig skal infrastruktur som haldeplassar og passasjerterminalar vere utforma slik at alle kan ta seg uhindra fram. Det er enklast å tilpasse seg prinsippet om universell utforming i byområde. Langrutebussar må ha plass til bagasje. Derfor er chassiset på slike bussar høgare enn på låggolvbussar. Få langrutebussar er i dag tilpassa rullestolbrukarar. Dei fleste tekniske og servicerelaterte hjelpemidla finn vi på litt større passasjerterminalar.

Styresmaktene forsøkjer å leggje til rette for universell utforming av både transportmiddel og infrastruktur. Det vil seie at det er lovregulert at transportmidla og infrastrukturen skal vere innreidde ut frå prinsippa om universell utforming. Her er noko av lovgrunnlaget:

Forskrifta til plan- og bygningslova om tekniske krav til byggverk har reglar for planløysing og bygningsdelar. Førearbeida til lova krev at alle publikumsbygg (som til dømes passasjerterminalar) skal få universell utforming, at nybygg skal tilpassast alle, og at eksisterande bygg skal utbetrast.

Lov om offentlege innkjøp krev at statlege, kommunale og fylkeskommunale styresmakter og offentlegrettslege organ tek omsyn til universell utforming og miljømessige konsekvensar ved planlegging av nyinnkjøp.

Diskriminerings- og tilgjengelova pålegg både offentlege og private verksemder å ha universell utforming av den «alminnelege funksjonen» til verksemda. Påbodet omfattar all verksemd som er retta mot allmenta, uavhengig av kva verksemd det er snakk om. Plikta til universell uforming omfattar likevel ikkje tiltak som vil innebere ei «utilbørleg byrde» for verksemda. For nye IKT-løysingar gjeld plikta til universell utforming frå 1. juli 2011. Eksisterande IKT-løysingar skal vere universelt utforma innan 1. januar 2021.

Lovgrunnlaget for universell utforming av transportmiddel og passasjerterminalar.

Transportmedarbeidarar må vere medvitne om behova til ulike brukarar og nytte hjelpemidla som finst i transportmidla og passasjerterminalen, i dette arbeidet.

Læringsressursar

Tekniske og servicerelaterte hjelpemiddel