Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Godshandtering og passasjerbehandling på terminalarChevronRight
  4. Utfylling av fraktbrevChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utfylling av fraktbrev

Her lærer du å fylle ut fraktbrev ved innanlands frakt og ved internasjonal frakt.

Øverste del av fraktkort. foto.
Utsnitt av fraktbrev

Lov om veifraktavtaler (veifraktloven) regulerer rettane mellom avsendarar, fraktførarar og mottakarar av gods (sjå lenkje i marg). Lova inneheld to sett med reglar: eitt for innanlands frakt, eit anna for internasjonal frakt. Fraktbrevet dokumenterer fraktavtalen som regulerer rettane til partane. Derfor er det viktig at fraktbrevet blir fylt ut riktig.

Når ein avsendar leverer gods som skal sendast vidare, skal kunden fylle ut eit innanlandsfraktbrev eller eit internasjonalt bilfraktbrev (CMR-fraktbrev). Fraktføraren skal

  • kontrollere at opplysningane i fraktbrevet er tilstrekkelege
  • undersøkje godset og ta atterhald om dette er nødvendig
  • fraktberekne sendinga

Fraktavtalen blir inngått når fraktføraren signerer fraktbrevet og leverer avsendaren gjenparten hans av fraktbrevet – del 4 (brun gjenpart). Del 3 (blå gjenpart) beheld avsendaren sjølv. Del 1 (grøn gjenpart) og del 2 (grå gjenpart) følgjer med sendinga.

Ved internasjonale sendingar signerer både avsendar og fraktførar -fraktbrevet i tre orginaleksemplar. Første eksemplar er avsendaren sitt, tredje eksemplar er fraktføraren sitt, mens det andre eksemplaret følgjer godset.

Vegfraktlova stiller følgjande minimumskrav til informasjonen i eit fraktbrev:

§ 9. Utskrives fraktbrev ved innenriks befordring, skal dette inneholde opplysning om:§ 10. Ved internasjonal befordring skal fraktbrevet inneholde følgende opplysninger:
a) avsenderens navn og adressea) sted og dag for utferdigelsen
b) fraktførerens navn og adresseb)avsenderens navn og adresse
c) sted og dag for overtakelsen av godset og bestemmelsesstedetc) fraktførerens navn og adresse
d) mottakerens navn og adressed) sted og dag for overtakelsen av godset og bestemmelsesstedet
e) antall kolli, deres særskilte merker og nummer eller en tilsvarende beskrivelse av godsete) mottakerens navn og adresse
f) godsets bruttovekt eller dets mengde angitt på annen måte, samtf) den vanlige betegnelse på godsets art og pakningsmåten, ved farlig gods den alminnelig godtatte betegnelse
g) ved farlig gods den alminnelig godtatte betegnelseg) antall kolli, deres særskilte merker og nummer
h) godsets bruttovekt eller dets mengde angitt på annen måte
i) kostnader i sammenheng med befordringen (frakt, tilleggskostnader, tollavgifter og andre kostnader som påløper i tiden fra avtaleslutningen til utleveringen)
j) nødvendige forholdsordrer vedrørende tollbehandling og andre formaliteter
k) erklæring om at befordringen uansett annen avtale er undergitt konvensjonen (jfr. § 1) eller lov som er i samsvar med konvensjonen
I forekommende tilfelle skal fraktbrevet også gi opplysning om:
a) forbud mot omlasting
b) de kostnader avsenderen påtar seg å betale
c) etterkravsbeløp som skal innkreves ved utleveringen
d) angitt verdi av godset og det beløp som særlig utleveringsinteresse utgjør, jf. §§ 33 og 35 annet ledd
e) avsenderes forholdsordrer til fraktføreren om forsikring av godset
f) avtalt tidsfrist for fullføring av befordringen
g) fortegnelse over de dokumenter som er stillet til fraktførerens rådighet
Både avsenderen og fraktføreren kan kreve inntatt i fraktbrevet andre opplysninger som nevnt i § 10 første ledd bokstav a-j eller annet ledd. Når de er enige, kan de ta inn i fraktbrevet andre opplysninger som de anser påkrevd.Partene kan ta inn i fraktbrevet andre opplysninger som de anser påkrevet.

Tabell: Minimumskrav til informasjon i eit fraktbrev


For å sikre at fraktavtalen oppfyller minimumskrava i lova, bruker vi standardiserte fraktavtaleformular som vi kallar fraktbrev.

Fraktbrev
Fraktbrev
CMR-fraktbrev. Ved å klikke på figuren får du opp alle sidene i fraktbrevet
CMR-fraktbrev

Læringsressursar

Godshandtering og passasjerbehandling på terminalar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter