1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
  4. Individuelle og kollektive forsikringarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Individuelle og kollektive forsikringar

Vi kan inngå ulike forsikringsavtalar. Her lærer du forskjellen på individuelle og kollektive forsikringar.

Ei individuell forsikring har normalt to partar:

Siluett av stor gruppe mennesker under diger paraply. Illustrasjon.
Arbeidsgivar pliktar å teikne yrkesskadeforsikring.
  • ein forsikringstakar
  • eit forsikringsselskap

Ei kollektiv forsikring har normalt tre partar:

  • ein forsikringstakar som kan vere ein arbeidsgivar eller ei foreining
  • dei forsikra (arbeidstakarar eller foreiningsmedlemmer)
  • eit forsikringsselskap

Alle som er medlem av ei kollektiv forsikringsordning, er forsikra på same vilkår.

Døme på ei individuell forsikring

Dei fleste som kjøper ny bil, teiknar ei bilforsikring. Dette er eit døme på ei individuell forsikring. Bileigaren betealer ein årleg forsikringspremie. Som motyting tek eit forsikringsselskap på seg å betale erstatning til bileigaren dersom bilen blir påført skade.

Kasko

(frå spansk cazco «skipsskrog»)

Vi kallar ofte forsikringar av transportmiddel (bil, båt og fly) for kaskoforsikringar.

Bilforsikring er eit døme på individuell forsikring.
Bilforsikring er eit døme på individuell forsikring.

Døme på ei kollektiv forsikring

Nokre kollektive forsikringar er lovpålagde. Eit døme på ei slik er yrkesskadeforsikringa.

Alle arbeidsgivarar må betale ein forsikringspremie til eit forsikringsselskap for kvart årsverk som arbeidsgivaren sysselset. Forsikringsselskapet plasserer forsikringspremiane i eit premiefond. Fondet betaler ut erstatning til arbeidstakarar som blir utsette for yrkesskadar eller arbeidsulykker som har redusert den framtidige arbeidsevna deira. Arbeidsgivarar som ikkje har teikna yrkesskadeerstatning, må sjølv betale erstatning til arbeidstakarar som pådreg seg yrkesskade, sidan slik skadeforsikring er påboden ved lov.

Læringsressursar

Forsikring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs