Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. InternkontrollforskriftaChevronRight
  4. Krav om mattryggleik (IK–Mat)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Krav om mattryggleik (IK–Mat)

Vi viser her noen viktige områder der transport- og logistikkbedrifter må etablere skriftlige rutiner for å følge opp lovkrav i matloven.

Kasser med ferske råvarer på lager.foto.

Reingjering og overvaking av temperatur

Mange transport- og logistikkmedarbeidarar kjem i kontakt med matvarer. De må då følgje krava i matlova og praktisere dei rutinane bedrifta har for

  • reingjering av transportmiddel, lager og terminalar
  • kontroll og overvaking av temperaturen ved transport av matvarer

Storparten av næringsmidla vi handlar i dag, er forsvarleg emballerte under transport og lagring. Mattryggleiken er derfor rimelig godt vareteken. Det finst likevel matvarer som er
uemballerte, som til dømes frukt, grønt og diverse bakar- og konditorvarer. Då er det ekstra viktig med god hygiene, noko bedriftene minner om ved til dømes å ha rutinar for handvask etter toalettbesøk:

Hovudprinsipp

Når vi kjem frå ei urein til ei rein sone, må vi alltid tenkje hygiene og sørgje for at vi ikkje fører med oss smitte.

Døme

Harry transporterer fersk, isa fisk. Han bruker hanskar når han handterer fisken. Det er sommar, og utetemperaturen ligg på rundt 20 grader. Harry legg hanskane i lasterommet, ikkje i
førarhytta, for å unngå at hanskane skal bli ei bakteriebombe.

Dersom det er stor fare for smittespreiing, bør du vaske hendene med desinfeksjonsmiddel i staden for såpe.

Vi eksporterer store mengder sjømat og importerer store mengder frukt, grønt og kjøt. I tillegg produserer vi våre eigne landbruksprodukt. Slike varer skal lagrast i riktig temperatur for å hindre at farlege bakteriar skal formeire seg og øydeleggje varene. Styresmaktene har sett strenge krav til lagrings- og lagringstemperatur for slike varer. Både yrkessjåførar og logistikkoperatørar må rette seg etter desse temperaturkrava.

Tabell 1 viser temperaturkrav ved lagring og transport av frosne matvarer. Under lasting, transport og lossing skal temperaturen ikkje nokon stad i lasta vere høgare enn desse grenseverdiane.

Type matvarerTemperatur
Iskrem og djupfrosne fruktsafter –20 °C
Frosen og djupfrosen fisk –18 °C
Alle andre djupfrosne næringsmiddel –18 °C
Smør og andre frosne fettslag –14 °C
Frosen innmat, eggeplommer, fjørfe og vilt –12 °C
Frose kjøt –10 °C
Alle andre frosne næringsmiddel –10 °C

Tabell 1: Temperaturkrav ved lagring og transport av frosne matvarer.

Tabell 2 viser tilsvarande grenseverdiar for kjølevarer. Under transport skal temperaturen aldri vere høgare enn desse grenseverdiane.

Type matvarerTemperatur
Innmat3 +3 °C
Smør +6 °C
Vilt +4 °C
Konsummjølk (ubehandla eller pasteurisert) i tankar3 +4 °C
Industrimjølk3 +6 °C
Meieriprodukt (yoghurt, kefir, fløyte og fersk ost)3 +4 °C
Fisk1 (må alltid transporterast isa) +2 °C
Kjøtprodukt2 +6 °C
Kjøt (ikkje innmat) +7 °C
Fjørfe og kaniner +4 °C

1) unnateke røykt, salta, tørka eller levande fisk
2) unnateke produkt som er konserverte ved salting, røyking, tørking eller sterilisering
3) transporten skal i prinsippet ikkje vare meir enn 48 timar

Tabell 2: Temperaturkrav ved lagring og transport av kjølevarer.

Lenkjer

Matloven

IK-Mat

Læringsressursar

Internkontrollforskrifta