Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Normer for helse, miljø og sikkerheitChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Normer for helse, miljø og sikkerheit

Helse, miljø og sikkerheit er viktig – både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet. På dette området stiller samfunnet strenge krav gjennom lovverket, og reglane er gitt i fleire lover.

Halvøy med anleggsområde for avfallsdeponi. foto.
Deponi for giftig avfall ved Holmestrand.

Depot og avfallshandtering

Dei viktigaste reglane for arbeidstakarane si helse og sikkerheit finn vi i arbeidsmiljøloven. Denne lova har reglar om at arbeidsmiljøet skal leggjast til rette slik at arbeidstakarane ikkje blir påført fysisk eller psykisk skade.

Forureinar du i naturen vår?

Reglane for å verne det ytre miljøet og sikre forsvarleg avfallsbehandling finn vi i forureiningsloven. Grensene for kva vi oppfattar som akseptabelt på ulike område, endrar seg over tid. Mens det berre for nokre tiår sidan var fullt akseptabelt å deponere avfall på fyllingar og forureine naturen, er dette heilt uakseptabelt i dag. Her har myndigheitene vore pådrivarar og laga reglar om forbod mot slik deponering.

Slik er det på fleire område. Myndigheitene etablerer reglar for å sikre at vi opptrer ansvarleg når det gjeld helse, miljø og sikkerheit.

Forureiningslova har reglar for å førebyggje at vi skadar det ytre miljøet.

Lenkjer til lovdata.no

Arbeidsmiljøloven

Forurensningsloven

Læringsressursar

Yrkesetikk