Hopp til innhald

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. BransjelæreChevronRight
 4. Ulemper ved vegtransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulemper ved vegtransport

Motorisert transport fører til uønskte trafikkulykker. Her lærer du litt om kva styresmaktene gjer for å bidra til å redusere talet på trafikkuhell.

Hovedvei med midtdeler. Foto

Nullvisjonen

Ei stor mengd bilar fører med seg både trafikkulykker og miljøulemper. Styresmaktene arbeider ut frå ein nullvisjon i trafikksikringsarbeidet. Nullvisjonen er definert slik: 0 drepne og 0 hardt skadde i trafikken.

Nullvisjonen handlar om

 • å arbeide for å unngå trafikkulykker med alvorlege konsekvensar
 • å sikre eit akseptabelt risikonivå i vegtrafikken

Risiko

I arbeidet med å redusere risikoen definerer styresmaktene risiko slik:

Ulykkesrisiko = sannsyn for ulykke x konsekvens av ulykke.

Sannsyn for ulykke heng saman med forhold ved:

 • føraren (trøyttleik, om ein følgjer med, konsentrasjon, distraksjon, erfaring m.m.)
 • teknisk stand på køyretøyet (bremsar, dekk m.m.)
 • friksjonen mellom hjula på køyretøyet og vegbana (vêret – liten friksjon ved is på vegen, betre friksjon på tørt sommarføre)
 • vegbana (svingar, helling, sikt)
 • trafikkmiljøet (oversiktleg, uoversiktleg)

Konsekvenser

Konsekvensen av ei ulykke heng saman med den samla bevegelsesenergien som er involvert i ulykka.

Denne avheng igjen av massa og farten til køyretøyet (bevegelsesenergi = ½ x masse x fart2). Dette er det same som du lærte under føraropplæringa – om du doblar farten, firedoblar du bremselengda. Men du firedoblar også bevegelsesenergien, og dermed konsekvensane av ei ulykke.

Tiltak

I arbeidet for å auke tryggleiken på vegane set styresmaktene i verk ei lang rekkje tiltak for å redusere sannsynet for uhell og alvoret ved uhell.

Læringsressursar

Bransjelære

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter