Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Norsk samferdselspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Norsk samferdselspolitikk

I dette avsnittet tek vi føre oss dei overordna måla for norsk samferdselspolitikk. Det dreier seg om framkjømd, trafikktryggleik og miljø.

Fugleperspektiv: Buss møter biler i hårnålssving. Foto.

Overordna mål

Norsk samferdselspolitikk dreier seg i dag i all hovudsak om å oppfylle sektorens overordna mål:

  • sikre framkjømd
  • redusere trafikkulukker
  • redusere miljøulemper

Pressproblem i byane

Politikarane begynner no å bli klare over at det ikkje er mogleg å dekkje etterspørselen etter transport ved å leggje til rette for uavgrensa bruk av bil i dei største byane. I område med låg folketettleik er problema små – og i område med høg folketettleik er problema tilsvarande store.

Utfordringar i Oslo

Problema er størst i hovudstaden. Det er venta at Oslo vil vekse med rundt 250 000 menneske dei neste 20 åra. Dette svarer omtrent til befolkningsmengda i heile Nordland fylke.

Framkjømda kan ikkje sikrast gjennom å byggje ut vegnettet. Reknestykket er enkelt. Eit køyrefelt har ein kapasitet på om lag 1200 bilar per time. (1 time = 60 minutt à 60 sekund = 3600 sekund). 3 sekundars avstand mellom kvar bil gir maksimalt 1200 bilar per time. Viss det blir sleppt fleire enn 1200 bilar inn i eit køyrefelt per time, går heile trafikken i stå.

Sjå føre deg at dei nye innflyttarane til Oslo bruker bil til og frå jobb. Kor mange nye køyrefelt må vi då byggje ut i Oslo dei neste 20 åra for å avvikle den venta auken i trafikken?

Anslag over trafikkutviklinga

Vi går ut ifrå at 250 000 nye personar buset seg i Oslo dei neste 20 åra, og at 40 prosent av dei er yrkesaktive. Dei yrkesaktive reiser til og frå jobb i kvar sin bil i rushperiodane om morgonen og ettermiddagen. Allereie i dag er kapasiteten på det eksisterande vegnettet fullt utnytta i rushperiodane.

  • Talet på innflyttarar: 250 000
  • Talet på personar som skal reise samtidig på jobb og bruker bil (40 %): 100 000
  • Kapasitet per køyrefelt per time i rushtrafikk: 1200 bilar per time

Talet på nye køyrefelt som må bli bygde for å avvikle den auka trafikken i rushperiodane med vegtransport:

100 000 : 1200 = 83

Å byggje ut 83 nye køyrefelt i Oslo dei neste 20 åra er ikkje mogleg. Politikarane ser derfor etter alternative løysingar.

Kva for løysing ville du ha valt om du måtte løyse dette problemet?

Læringsressursar

Bransjelære

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter