Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Kommunal samferdselspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kommunal samferdselspolitikk

I dette avsnittet ser vi på det ansvaret kommunane har i samferdselspolitikken.

Traktor rydder snø i en bygate. Foto.

Kommunalt ansvar

Kommunane har blant anna ansvar for

  • grunnskuleutdanning, medrekna skyss av grunnskulelevar mellom bustad og skule
  • arealplanlegging etter plan- og bygningslova, medrekna drift og utbygging av det kommunale vegnettet
  • hamneplanlegging og drift av kommunale hamner

Kommunal samferdselspolitikk er derfor konsentrert om desse tre saksområda.

Grunnskuleskyss

Grunnskuleskyssen er samordna med den vidaregåande skuleskyssen. For å kunne halde skuleskyssen så rimeleg som mogleg forsøkjer fylkeskommunen og kommunane å samordne skulefridagane slik at skuleskyssen kan bli innstilt på felles skulefridagar og i vinterferieveka.

Veg, vatn og avløp

Ved utbygging av nye bustadområde og tilrettelegging av nye areal for næringsføremål må kommunane sørgje for veg-, vass- og avløpsforsyning. Sidan det meste av bustadbygginga og næringsutviklinga skjer i byar og tettstader, veks det kommunale vegnettet i takt med bustadutbygginga.

Hamner

Gjennom hamne- og farvatnlova har kommunane ansvaret for utbygging, vedlikehald og drift av kommunale kaier. Delar av dette arbeidet blir styrt gjennom arealplanane til kommunane. Inntektene til drift av kommunale hamner kjem frå avgifter og vederlag som hamnene får frå brukarane. Storleiken på avgiftene og vederlaga blir fastsett av kommunane årleg gjennom eit avgiftsregulativ.

Læringsressursar

Bransjelære

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter