Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. PrissetjingChevronRight
  4. Former for prissetjingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Former for prissetjing

Det finst fleire metodar for å fastsetje pris. Her skal vi sjå på ulike former for prissetjing.

Mann gir bud i en auksjon. Foto.

Tre hovudformer for prissetjing

  • kostnadsbasert prissetjing
  • marknadsbasert prissetjing
  • konkurransebasert prissetjing

I praksis er det vanleg å bruke ein kombinasjon av desse tre formene for prissetjing.

Kostnadsbasert prissetjing

For at ein pris skal vere gunstig for bedrifta vår er det viktig at han dekkjer alle kostnadene og gir oss ei rimeleg forteneste. Prisen på produktet vårt, til dømes ein busstur med guide og lunsjservering, må altså vere minst så høg at han dekkjer det produktet kostar oss.

Ein viktig fordel med kostnadsbasert prissetjing er at vi har god kontroll med lønnsemda. Men kva gjer vi dersom kundane ikkje er villige til å betale den prisen vi har kome fram til?

Marknadsbasert prissetjing

Ved marknadsbasert eller etterspørselsbasert prissetjing tek bedrifta så mykje for produktet som ho trur at marknaden, det vil seie kunden eller gjesten, er villig til å betale. Målet er å få maksimal forteneste.

Når vi sel eit reiselivsprodukt, sel vi ofte også ei oppleving. Det er lettare å ta høgare prisar for luksusferiar enn for daglegvarer. Når vi kjøper daglegvarer, har vi som regel ei tydeleg grense for kor mykje vi er villige til å betale. Daglegvarer er behovsprodukt, noko kundane treng – det er neppe ein luksusferie!

Med marknadsbasert prissetjing kan vi sikre oss maksimal forteneste ved at vi tek optimal pris for produktet vårt. Men det kan vere vanskeleg å finne ut kva marknaden er villig til å betale, sjølv om har gjort grundige marknadsundersøkingar.

Konkurransebasert prissetjing

Ved konkurransebasert prissetjing bestemmer vi prisen ut frå kva konkurrentane tek for tilsvarande produkt. Vi kan anten ta same prisen, vi kan ta mindre eller vi kan ta meir.

Tek vi ein høgare pris for overnatting enn andre hotell i nærleiken, kan det hende at gjestene heller tek inn der. Tek vi ein mykje lågare pris enn nabohotella, kan det hende at dei går til «priskrig» mot oss. Prisen blir sett lågare og lågare for å få fleire gjester. Priskrig kan føre til at vi ikkje får dekt kostnadene våre, og at det ikkje blir noka forteneste. Ingen av dei konkurrerande bedriftene kan tene på for låg pris over lengre tid.

Andre former for prissetjing

Ei form for prissetjing som blir brukt i reiselivsnæringa, er dynamisk prissetjing. Då er det ikkje ein fast pris på produktet – seljaren og kjøparen forhandlar og blir samde om prisen. Prisen kan variere frå handel til handel avhengig av kva seljar og kjøpar blir samde om. For å kunne bruke dynamisk prissetjing må bedrifta leggje til rette for at prisen raskt kan endrast. Hotell, flyselskap og turoperatørar nyttar ofte dynamisk prissetjing.

Vi kan også snakke om psykologisk prising. Då blir prisen sett så nær «terskelverdien» til forbrukarane som råd, utan at han går over den. Prisen kan bli oppfatta som låg utan at han eigentleg er det.

Tenk over

Det kan jo hende at kundane oppfattar produktet vårt som så bra at dei er villige til å betale meir for det enn for produktet til konkurrenten!

Læringsressursar

Prissetjing