Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Oppbygging av reiselivsnæringaChevronRight
  4. Regional organiseringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regional organisering

Fylka har tradisjonelt hatt ei aktiv rolle som marknadsførar, utviklar og koordinator

Atlanterhavsveien med broforbindelse mellom Averøy og Eide. Foto.

.

Fylkeskommunale reiselivsråd

Nesten alle fylka hadde lenge eigne reiselivsråd som løyvde pengar, koordinerte lokal innsats og fremja spesielle samarbeidsprosjekt. Desse råda hadde også ei sentral rolle i destinasjonsmarknadsføring og merkevarebygging. Fleire fylke satsar framleis på ei slik organisering, medan andre har valt å samarbeide i landsdelsselskap.

Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for dei fire vestlandsfylka – Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Landsdelsselskap

I stortingsmeldinga « Destinasjon Norge» tilrår regjeringa ein felles modell for regional organisering av reiselivet. Modellen bygg på landsdelsselskap på regionalt nivå og destinasjonsselskap på lokalt nivå.

Lokalt: destinasjonsselskap
Regionalt: landsdelsselskap

Vi kan lese dette i stortingsmeldinga:

Hele landet skal være dekket gjennom den nye
landsdelsstrukturen. Det tas ikke endelig stilling
til hvor mange landsdelsselskaper som er mest
formålstjenlig. En løsning kan likevel være: Nord-
Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge, Øst-
Norge og Fjell-Norge (fjellbeltet i triangelet Oppdal
– Trysil – Setesdal).

Det etableres ett landsdelsselskap for hvert
landsdelsområde. Det er et mål at disse gis en
rolle som morselskap i et konsern, og organiserer
et antall datterselskaper (destinasjonsselskaper)
i eget område.

Hvert destinasjonsselskap har igjen ansvar for å
organisere den lokale turistinformasjonen og annen
lokal virksomhet, basert på en definert rolle- og
oppgavefordeling.

Det viktigaste argumentet for ei slik endring er sterkare styring, koordinering og meir effektiv utnytting av dei økonomiske ressursane: Staten tilfører næringa om lag éin milliard kroner i året og ønskjer ein meir målretta bruk av desse pengane.

Læringsressursar

Oppbygging av reiselivsnæringa