Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Oppbygging av reiselivsnæringaChevronRight
  4. Destinasjon NoregChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Destinasjon Noreg

Kva er årsaka til at det offentlege engasjerer seg for samarbeid og utvikling av reiselivet? Stortingsmeldinga om reiselivet, frå 2017, gir oss kanskje svaret.

Bilde av et reklameteam som diskuterer en ide. Foto.
I Destinasjon Norge er det lagt stor vekt på at aktørene i reiselivet må samarbeide for å få fram gode, helhetlige reiselivsprodukter.

I 2017 kom stortingsmeldinga Opplev Norge - Unikt og eventyrlig. Her kan vi lese om dei viktigaste utfordringane og strategiane for norsk reiseliv.

Kvifor satsar politikarane på reiselivet?

I innleiinga til stortingsmeldinga kan vi lese dette:

«Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Økt globalisering gir nye vekstmuligheter for utvikling av den norske reiselivsnæringen. Den gir arbeidsplasser og lokal utvikling, ikke minst i mange distriktskommuner. Norge har en storslått natur, et rikt mangfold av kulturminner og et kulturliv som fanger internasjonal oppmerksomhet på stadig flere områder.»


Regjeringens Sundvoldenerklæring, 2013.

Dagens situasjon i norsk reiseliv gir et godt utgangpunkt for å utvikle reiselivsnæringen for fremtiden. Som følge av forventet høy vekst i antall reisende internasjonalt vil antallet utenlandske besøkende til Norge kunne øke betydelig det neste tiåret. Få, om noen, andre næringer kan vise til tilsvarende vekstpotensial i etterspørselen. Det kan gjøre reiselivsnæringen til en viktig bidragsyter når det gjelder å sikre og skape nye arbeidsplasser, inkludert flere helårs arbeidsplasser. Reiselivsnæringen er allerede i dag en viktig sysselsetter av unge og personer med innvandrerbakgrunn.


Samtidig har reiselivsnæringen noen utfordringer. Et økt antall reisende skaper belastninger på natur og miljø, og det kan påvirke lokalsamfunn. Videre kan manglende samordning svekke produktiviteten og lønnsomheten i næringen. Dette gjelder for eksempel manglende produksjon av lokale fellesgoder som er til nytte for et begrenset antall aktører. Utfordringene må først og fremst løses av reiselivsnæringen selv. Næringen har vist en rekke eksempler på at den leverer gode løsninger. Aktørene leverer skreddersydde produkter av god kvalitet til konkurransedyktige priser, og næringen er blitt mer samordnet og mer produktiv.


Regjeringen legger frem en melding om norsk reiselivsnæring for å beskrive den siste tids utvikling i reiselivet, og for å skissere muligheter og utfordringer som næringen står overfor. Meldingen redegjør for regjeringens samlede politikk for reiselivsnæringen og for hvordan regjeringen vil styrke grunnlaget for næringens utvikling på lengre sikt.

Hva ønsker så politikerne skal skje?

Det overordnede målet for næringspolitikken er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, innenfor bærekraftige rammer. Også i regjeringens politikk for reiselivsnæringen er høyere verdiskaping og økt lønnsomhet sentrale mål, og denne utviklingen må skje på en bærekraftig måte. For å nå dette målet vil regjeringen rette innsatsen mot fem områder.

  1. gode generelle rammebetingelser
  2. et bærekraftig reiseliv
  3. styrket samordning
  4. profilering av Norge som reisemål
  5. kunnskap og kompetanse i reiselivet

Læringsressursar

Oppbygging av reiselivsnæringa