Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Oppbygging av reiselivsnæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Oppbygging av reiselivsnæringa

Her skal vi beskrive sammensetjing av reiselivsnæringa, utbreiing og økonomisk betyding. Du får døme på korleis reiselivet er organisert lokalt, regionalt og nasjonalt. Vidare ser vi på kven som samarbeider, og korleis regjeringa ønsker å samarbeide med reiselivsnæringa.

Turister i nordlys på Nordkapp. Motlys. Foto.

Vi kan seie at reiselivsnæringa omfattar alle verksemder som sel varer og tenester til folk som er på reise.

Reiselivsnæringa er ein del av dei tenesteytande næringane. Ho er sett saman av fleire sektorar som til saman skal dekke menneske sine behov for transport, innkvartering, servering, aktivitetar og opplevingar utanfor sin eigen heim.

Innkvarterings- og serveringsstader, campingplassar, attraksjonar og aktivitetar for turistar, høyrer alle til reiselivet si kjernenæring. Matbutikkar, bensinstasjonar og andre som ikkje berre er berekna på reisande, kallar vi overrislingsnæringar. Multiplikatornæringa er dei som sel varer og tenester til kjerne- og overrislingsbedrifter, til dømes reinhald, mat og drikke.

Reiselivet er svært ulikt organisert rundt om i landet. Det finst svært mange små regionale reisemålsselskap eller destinasjonsselskap. NHO Reiseliv tilrår at dei blir samordna. Dette er også i samsvar med regjeringa sin strategi for reiselivsnæringa, der samarbeid i næringa blir lagt spesielt vekt på.

Norsk reiseliv i tall 2017.

Læringsressursar

Oppbygging av reiselivsnæringa