Hopp til innhald

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. SalsprosessenChevronRight
 4. Meirsal = plussal ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Meirsal = plussal

Meirsal vil seie at vi får kunden til å kjøpe meir enn opphavleg planlagt. Det er ofte resultatet av innsatsen til dyktige service- og salsmedarbeidarar – resepsjonisten, flyverten, reisekonsulenten, turistguiden eller servitøren.

Hotellfrokost på senga. Foto.

Meirsal = plussal

Meirsal er det vi sel i tillegg til det kunden allereie har kjøpt, eller hadde bestemt seg for å kjøpe. Eit typisk døme frå klesbransjen er ein kunde som kjem for å kjøpe ei jakke, og som endar opp med å kjøpe ein dress med matchande skjorte og slips.

Innanfor reiselivet kan meirsal vere:

 • Hotell: romservice, utflukter, avis, postkort, solseng, vask eller reins av klede med meir.
 • Restaurantar: aperitiff til gjesten som ventar på mat, god vin til maten, dessert, drikke til kaffien med meir.
 • Reisekonsulentar: reiseforsikring, dyrare hotell, heilpensjon/All Inclusive, utflukter, leigebil med meir.
 • Bussjåførar: aviser, mineralvatn og kaffi til tørste passasjerar.
 • Internett-bestilling: Flyturen vi kjøper på Internett, kan supplerast med bestilling av hotell, leigebil, utflukter og liknande.

Meirsal oppstår altså når bussjåføren, flyverten, reisekonsulenten, turistguiden og servitøren får kunden til å bestille og kjøpe meir enn planlagt. Det er eit resultat av ein innsats frå service- og salsmedarbeidarar.

Meirsal = auka lønsemd

Reiselivsbedrifter kan i hovudsak auke salet på to måtar:

 • auke beleggsprosenten (fly, buss, hotell, restaurant)
 • selje meir til kvar kunde (passasjer, gjest)

Auka omsetning gir betre lønsemd for dei fleste verksemdene innanfor reiselivet. Eit fly og ein buss har eit visst tal sete som kan seljast. For kvar transport er det derfor viktig å selje flest mogleg sete til høgast mogleg pris.

Direkte kostnader (lønn til sjåfør og mannskap, drivstoff og så vidare) til ein transport blir nokså lite påverka av talet på passasjerar. Derfor gir auka belegg større omsetning utan tilsvarande auka kostnader.

Liknande reknestykke kan gjerast for hotell- og restaurantnæringa. Hotellet har eit visst tal senger, og restauranten har eit visst tal bord og stolar.

Di fleire plassar vi sel, di meir lønsamt er det!

Korleis skape meirsal?

Alle medarbeidarar som har kontakt med gjestene, kan arbeide for meirsal. Til dømes kan reisekonsulenten, turguiden og servitøren selje direkte i samtale med kunden. Andre medarbeidarar gjer sin del av jobben ved å yte god service.

Kundar kjøper gjerne tilleggsytingar som dekkjer ønska og behova deira. Derfor må seljaren undersøkje kva ønske kunden har. Spør ikkje om kunden ønskjer noko meir, men still spørsmål som peikar direkte mot tilleggsytingar:

 • Skal det vere noko å drikke medan du ventar på maten?
 • Vi har trimrom med badstove og solsenter – kan det vere interessant for deg?
 • Her får du ei oversikt over dei spennande utfluktene våre. Du kan kjøpe av meg no – eller i kontortida på hotellet kvar dag kl. 10.00. Du kan også ringje til servicekontoret.
 • Treng nokon av dykk ekstra beinplass?
 • Ønskjer de å sitje ved vindauget i flyet eller mot midtgangen?
 • Vi har framleis eit par ledige lugarar med havutsikt på dekk 10, kan det vere noko for dykk?

Vi skal ikkje vere redde for å selje! Men det må gjerast på ein høfleg og ikkje påtrengjande måte. Peik på det kunden kan velje mellom, la kunden bestemme!

Avhengig av kva rolle medarbeidaren har, ser vi for oss tre ulike former for meirsal:

 • undersøkje behov og gi rettleiing for å få ein direkte tilleggsordre
 • yte service som gir grunnlag for meirsal
 • langsiktig relasjonsbygging

Tenk over

Dei fleste sal opnar for meirsal. For å utnytte dette bør alle servicemedarbeidarar vere klar over rolla si og få opplæring i kva dei i praksis kan gjere.

Læringsressursar

Salsprosessen