Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SalsprosessenChevronRight
  4. Sal i reiselivetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sal i reiselivet

Å selje reiselivsprodukt har mykje til felles med sal av andre produkt som er ein kombinasjon av ein handfast, konkret del og av ulike tenester. Den handfaste delen er ganske enkel å gjere greie for, medan det kan vere vanskelegare å formidle den gode servicen som kunden eller gjesten også legg stor vekt på.

Danskebåten i solnedgang. Foto.

Aktørar i reiselivet

Reiselivsnæringen består av fleire bransjar og aktørar. Det er vanleg å skilje mellom tre typar tilbod:

  • «Reine» reiselivstilbod, også kalla kjernenæringane i reiselivet. Dei som driv med transport, innkvartering, servering og attraksjonar blir kalla primærprodusentar. Blant desse nemner vi turoperatørar, reisebyrå, transportselskap, overnattingsstader, restaurantar, museum, familieparkar, alpinanlegg, badeland, turistråd med meir.
  • Overrislingsnæringar,som sel noko ann enn reiselivsprodukt til folk som er på reise. Dette kan for eksempel vere varehandel og eigarar eller medeigarar av eigedom og anlegg som dei reisande nyttar.
  • Multiplikatornæringar, som leverer varer og tenester til reiselivsbedrifter.

Vi konsentrerer oss om sal av «reine» reiselivsprodukt.

Reiselivsproduktet

Eit reiselivsprodukt er ofte ein kombinasjon av eit handfast produkt og ulike tenester. Døme på handfaste produkt er sete i fly, buss og bane, arkitektur, interiør og fasilitetar i hotell og restaurantar.

Det er enkelt å presentere handfaste kjerneprodukt ved å bruke video, bilete, teikningar og skildringar. Mat og drikke er også handfaste, men det er vanskeleg å formidle kvaliteten på maten før vi har smakt på han.

Mange kundar bestiller pakkereiser, hotell, fly-, bane-, båt- og bussreiser på Internett. Det er også mogleg å bestille bord på norske restaurantar, blant anna på nettstaden Oregano.

Også kundar som oppsøkjer leverandørane, bruker først Internett for å finne ut mest mogleg om reisemål, hotell, restaurant, pris og så vidare. Kundevurderingar av reisemål, attraksjonar, hotell og meir er også lett tilgjengelege på til dømes FaceBook og Tripadvisor.

Den som sel reiselivsprodukt, må derfor vere budde på at kundane har god kunnskap om produkta før dei tek kontakt med reisebyrå eller turoperatør.

Å selje opplevingar

Ei reise er mykje meir enn sjølve kjerneproduktet. Det er opplevingane mellom folk som reiser saman, og mellom kunden og reiselivsmedarbeidarane.

Når vi sel ei flyreise, må vi ta omsyn til at kunden reknar med at transporten berre er ein liten del av produktet. Kunden legg også vekt på det som skjer ved bestilling og undervegs på reisa: trygg og enkel bestilling, innsjekking, handtering av bagasje, servering om bord, transport til og frå flyplassen og så vidare.

På same måten må vi gå ut frå at ein hotellgjest reknar sjølve rommet, senga og badet som berre er ein del av produktet. Kunden legg vekt på tilleggsytingane på hotellet, atmosfæren og servicen. Kva som har mest å seie, er avhengig av kven kunden er – til dømes om kunden er turist eller yrkesreisande, ung eller gammal, åleine eller saman med familien, kvinne eller mann. Å forstå ulike kundebehov er nøkkelen til å få til sal.

Innanfor reiselivet kan sal vere prega av rettleiing, til dømes når ein servitør gir gjester råd om mat og drikke, eller når ein reisekonsulent tilrår reisemål og utflukter.

Kor tilfreds kunden er i reiselivet, handlar – som elles – om kunden sine tankar, kjensler og opplevingar av kvalitet, leveringsevne, garantiar, service og meir.

Tenk over

Service er ein viktig del av reiselivsproduktet, og salet er ikkje over når kunden har bestilt den handfaste delen av reiselivsproduktet. Service kan ikkje produserast på førehand, ikkje illustrerast med foto, ikkje prøvesmakast.

Læringsressursar

Salsprosessen