Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal marknadsføringChevronRight
  4. Kva meiner vi med konkurransefortrinn?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva meiner vi med konkurransefortrinn?

Internasjonalt er det stor konkurranse om å trekkje til seg turistar. Noreg konkurrerer med land og område som kan tilby opplevingar og attraksjonar til ein låg pris. Når vi skal utvikle og marknadsføre reiselivstilbod, må vi vite kva marknad vi ønskjer å betene, og kva konkurrentar vi må rekne med.

Turistbuss ved Geiranger. Foto.

Konkurransefortrinn

Omgrepet konkurransefortrinn er sett saman av konkurranse (tevling, kappestrid) og fortrinn (god eigenskap, fordel). Omgrepet konkurranse kjenner vi frå idretten. Å ha eit konkurransefortrinn her kan til dømes bety å ha betre kompetanse enn konkurrentane om utstyr og treningsmetodar.

I økonomien er konkurransefortrinn effekten av å ha og å utnytte ressursar eller kompetanse som gir fordelar i konkurranse med andre.

Eit land har eit konkurransefortrinn når varer og tenester er billegare enn i andre land.

Det handlar om å ha tilgang til ressursar – pengar, arbeidskraft, naturressursar – og å ha kunnskapar til å utnytte ressursane.

Unike fortrinn?

Innovasjon Noreg har utarbeidd Hvitebok for reiselivsutvikling. Her er det tilrådd å beskrive unike attraksjonar ved eit reisemål, sjå side 36 i kviteboka.

Internasjonalt har vi mange konkurrentar. Her kan du lese om dei 100 største turistattraksjonane, ifølgje amerikanaren Howard Hillman. Norske fjordar kjem på 32.-plass.

Reiselivsnæringa er ei av dei raskast veksande næringane i verda. I regjeringa sin strategi for reiselivet blir det hevda at Noreg har gode sjansar for å ta sin del av den internasjonale veksten.

Kampen om turistane har auka dramatisk. I dag er det ikkje uvanleg med nasjonale reklamekampanjar på internasjonale TV-kanalar.

Norsk reiseliv treng fleire turistar. Vi må spørje:

  • Kor mange eineståande naturområde og byggverk finst det i Noreg?
  • Må eit reisemål ha eineståande kvalitetar for å trekkje til seg turistar?

Marknads- og kundeorientering

Folk er forskjellige og har ulike ønske og behov. Når vi skal utvikle og marknadsføre reiselivstilbod, må vi vite kva marknad vi ønskjer å betene, og kva konkurrentar vi må rekne med.

Vi må spørje:

  • Kva for ønske og behov har noverande og framtidige kundar?
  • Kva tilbyr dei største konkurrentane våre?
  • Korleis kan medarbeidarane våre utnytte informasjonen om kundar og konkurrentar i utvikling og leveranse?

Vi må altså kjenne kundane våre: Er dei gamle eller unge, einslege eller barnefamiliar? Er dei interesserte i natur eller kultur, sol eller badeliv? Ønskjer de ein stille og fredeleg ferie eller fest og moro?

Vi kan oppnå konkurransefortrinn dersom produkta våre dekkjer ønska og behova til kundane.

Kulturminister Hadia Tajik
Kulturminister Hadja Tajik taler ved opninga av Munch-året 2013. For mange kunstinteresserte turistar er Edvard Munchs kunst eit viktig mål for reisa til Noreg.

Læringsressursar

Internasjonal marknadsføring