Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sentralt regelverk

Her får du ei innføring i praktisk bruk av lovar og reglar som gjeld i reiselivet. Ein del lovar og reglar gjeld for alle bransjar, blant anna HMS (helse, miljø og sikkerheit), personvern, forbrukarvern, marknadsføring og sal. Andre lovar er spesifikke for reiselivet, som pakkereiselova.

En treklubbe ligger på en bok med Norges lover. Foto.

Arbeidsmiljølova krev at det blir arbeidd systematisk på alle arbeidsplassar for å sikre arbeidstakarane si helse, miljø og sikkerheit (HMS). Dette gjeld mellom anna i forhold til arbeidstid, brann og ulykker. Det er Arbeidstilsynet som har i oppgåve å følgje opp bedriftene sitt HMS-arbeid.

Ei reiselivsbedrift har stor nytte av å registrere opplysningar om kundane sine, men det er viktig at kunderegistra blir ført i høve til gjeldande reglar. Formålet med personopplysningslova er å hindre at sensitive personopplysningar kjem på avvege eller blir misbrukt.

Det er viktig at reiselivsaktørane, i likskap med alle andre aktørar, følger god marknadsføringsskikk. Her gir vi døme på kva som er tillate, og kva som er forbode, i høve til marknadsføringslova. Forbrukarar kan reservere seg mot marknadsføring gjennom telefon og post, og dette må bedrifter ta omsyn til. Nokre typar marknadsføring er også forbode dersom mottakaren ikkje har gitt samtykke.

I Noreg blir kjøp av pakkereiser regulert av pakkereiselova, som gir reisande rettsvern dersom turoperatøren eller underleverandørar ikkje leverer som lova. Her skal vi sjå på korleis Forbrukarrådet gir rettleiing og støtte ved klager på pakkereiser og reiser med fly, tog, buss og taxi.

Læringsressursar

Sentralt regelverk