Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sals- og marknadsrettChevronRight
  4. NetthandelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Netthandel

Forbrukarkjøp via internett blir regulert av fleire lover som skal sikre trygg handel. Forbrukarkjøpslova skal sikre forbrukarar ved kjøp frå næringsverksemder. Ehandelslova har spesielle krav om opplysningsplikt frå seljar. Angrerettlova gir kjøpar rett til å heve kjøpet.

Surfe med bærbar pc

Kva er e-handel?

Elektronisk handel (ofte forkorta e-handel) eller netthandel er kjøp og sal av produkt og tenester over internett. Også nettauksjonar og handel via e-post er netthandel. Handelen skjer blant anna via datamaskin, mobiltelefon, nettbrett og e-post.

Mange transportselskap tilbyr dette. Til dømes finst det appar som gir tilgang til å kjøpe billettar. Dei gir deg også høve til å sjekke togtider og å bruke mobilen som billettberar. Nettbuss har ei liknande ordning.

NSB – kjøpe billett på mobilen

Nettbuss – kjøpe billett på mobilen

Når privatpersonar kjøper av ein næringsdrivande på internett, gjeld forbrukarkjøpslova. I tillegg gjeld ehandelslova og angrerettlova.

Du kan lese meir om netthandel her:

Netthandel

Opplysningsplikt ved e-handel

Alle som driv e-handel, har opplysningsplikt overfor kundane. Ehandelslova krev at det skal gå tydeleg fram kven marknadsføringa skjer på vegner av. § 9 i ehandelslova har fleire reglar om opplysningsplikt:

  • Ved ubeden marknadsføring via e-post skal det gå fram at meldingane inneheld marknadsføring når meldingane blir tekne imot.
  • Overfor private forbrukarar skal det opplysast om totalkostnadene som forbrukaren skal betale, medrekna alle avgifter og leveringskostnader.
  • Reklametilbod, som til dømes rabattar, premiar og gåver, skal lett kunne identifiserast. Opplysningar om vilkår for å nytte tilboda skal vere tydelege og lett tilgjengelege.
  • Salsfremjande konkurransar eller spel skal lett kunne identifiserast.
  • Opplysningar om vilkår for å delta i konkurransane eller spela skal vere tydelege og lett tilgjengelege.

Flyselskap og turoperatørar skal opplyse om kostnader ved å endre namnet på den reisande, destinasjon og tidspunkt.

Ehandelslova byggjer på eit EU-direktiv. Heimlandskontroll står sentralt i lova. Det vil seie at selskap som driv e-handel, skal følgje lova i det landet der selskapet er etablert (etableringslandsprinsippet). Forbrukarane er verna etter retten i sitt eige land.


Angrerett

Ved handel over Internett gjeld angreretten. Hovudregelen er at det er 14 dagars angrefrist frå den dagen då kunden mottok vara. Vara må returnerast i tilnærma same stand som då kunden fekk henne.

Angreretten er heimla i angrerettlova. Han gjeld ved sal av varer og tenester til forbrukarar når seljaren eller tenesteytaren opptrer i næringsverksemd og avtalen blir gjord ved fjernsal eller sal utanfor fast utsalsstad.

Seljaren har ei omfattande opplysningsplikt før det blir gjort avtale om kjøp.

Angrerettlova

Seljaren er forplikta til å opplyse om angreretten. Kunden skal få eit angrerettsskjema saman med vara. I motsett fall blir klagefristen automatisk forlengd til tre månader.

Læringsressursar

Sals- og marknadsrett