Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SikkerheitChevronRight
  4. Førstehjelp og mogleg førebyggingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Førstehjelp og mogleg førebygging

Her skal vi seie litt om livreddande førstehjelp, kvar du kan lese meir om det, og kvar du kan søkje profesjonell hjelp dersom du treng det.

En kvinne utfører førstehjelp på en mann. Foto.

Førstehjelp

Ein god definisjon på førstehjelp er: Medisinsk hjelp ved akutt skade eller sjukdom som ikkje-medisinsk personell kan gi utan å bruke spesialutstyr.

Tilsette innanfor reiselivet er ofte dei første på ein skadestad, anten det er i det offentlege rommet, på restaurantar eller på hotellrom.

I akutte situasjonar som hjarteinfarkt eller skade med store ytre blødingar er det medisinske personellet – som til dømes ambulansepersonellet – heilt avhengig av at dei første som kjem til skadestaden, set i gang med livreddande førstehjelp fram til dei kjem fram sjølve.

Akuttmedisinsk personell erfarer at mange av oss har god opplæring i førstehjelp, men at for mange er redde for å gjere feil og derfor blir passive. Gjer noko! Den største feilen er å ikkje gjere noko.

For å få hjelp frå profesjonelle livreddarar i Noreg må vi ringje medisinsk naudnummer 113. Der får vi hjelp fram til profesjonelle kjem til skadestaden. Men også i Noreg varierer utrykkingstida og kapasiteten til naudetatane mykje.

  • Kva er forventa utrykkingstid på Oslo Sentralstasjon?
  • Kva er forventa utrykkingstid på Preikestolen?

Det er viktig å kjenne til slik informasjon for å kunne ta avgjerder når det gjeld vår eigen innsats på skadestaden.

Førebygging

Som vertskap er det sjeldan vi får inngåande kunnskap om helsetilstanden til gjestene våre. Men nokre gonger er det openberre sider ved helsetilstanden til gjestene som gir oss eit ekstra ansvar.

Dersom vi ser at gjesten har openberre helseutfordringar som kan føre til problem i bestemte aktivitetar som gjesten ønskjer å gjennomføre, har vi ansvaret for å informere på ein diskret og skikkeleg måte om dette. Det kan då vere godt å kunne vise til eigne interne reglar.

Dei fleste som arbeider med RIB-turar, rår personar med rygg- og nakkeskadar frå å vere med på turane. Før gjestene får vere med på slike turar, må dei ofte signere helseerklæringar som arrangørane har med. Dette blir gjort for å gjere minske risikoen for at nokon skal skade seg, og for at ikkje RIB-tur-arrangøren skal bli saksøkt for eventuelle skadar etterpå.

Det er viktig å varsle gjestene om dei moglege uønskte hendingane som kan oppstå. Prøv også å førebyggje slike hendingar med ulike tiltak om nødvendig.

Læringsressursar

Sikkerheit

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter