Hopp til innhald

Reiseliv

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Behov og ønske

  Ein god vert kjenner gjesten sine behov og ønske. For å avdekkje gjesten sine behov og ønske treng vi kunnskapar om behovsteori, motivasjon og kommunikasjon.

 • Turistattraksjonar og guiding

  Vi ser på norske turistattraksjonar og guiden sitt behov for brei lokalkunnskap og god formidlingsevne.

 • Det heilskaplege reiselivsproduktet omfattar transport, overnatting, måltid, aktivitetar, attraksjonar og sjåverdigheiter. Mange ulike aktørar bidreg.

 • Personleg framferd

  Di personlege framferd er ein viktig del av vertskapsrolla, og omfattar både åtferd, klesdrakt og kroppsspråk.

 • Kulturelle særtrekk

  I vertskapsrolla er det viktig at du tar omsyn til kulturelle særtrekk hos gjestane.

 • Kommunisere på tysk

  Som vertskap møter du gjerne personar frå ulike stader i verda. Her viser vi eksempel på enkel formidling til tysktalande gjester.

 • Kommunisere på kinesisk

  Som vertskap møter du gjerne personar frå ulike stader i verda. Her viser vi døme på enkel formidling til kinesisktalande gjester.

 • Sikkerheit

  Sikkerheit kan definerast som evna til å ha kontroll med risiko. Dette er viktig både for gjestane og personalet.

 • Informasjonskjelder

  Ny teknologi gir oss mange moglegheiter til å skaffe oss informasjon om aktuelle reisemål, og kva reisemålet har å by på av attraksjonar, mat og overnatting.

 • Reiselivssegment

  Her ser vi på reiselivssegment som er grupper av turistar, delte inn etter ulike ønske og behov.

 • Berekraftig reiseliv

  Vi ser på kva vi meiner med berekraft, og kva eit berekraftig reiseliv inneber for natur, kultur og økonomi.

 • Kjøpsåtferd

  Kjøpsåtferd handlar om kva folk tenkjer og gjer når dei søkjer etter, kjøper og bruker varer og tenester.

 • Kvalitetsutvikling

  I dette emnet ser vi på korleis kvalitetsutvikling er å utvikle og vedlikehalde god kvalitet som tek omsyn til kundane sine krav til kvalitet.

 • Marknadsføring

  Vi ser på korleis marknadsføring er planlegging og gjennomføring av aktivitetar som vi gjer for å auke salet av varer og tenester.

 • Salsprosessen

  Vi ser på korleis seljaren kan styre salet gjennom ein systematisk prosess i flere fasar eller trinn, ein såkalla salsprosess.

 • Internasjonal marknadsføring

  Norsk reiseliv marknadsfører Noreg som eit reisemål der ein kan oppleve vakker og rein natur saman med lokal kultur og levemåte.

 • Sals- og presentasjonsteknikk

  Gode ferdigheiter i salgs- og presentasjonsteknikk er evne til å uttrykkje seg munnleg og skriftleg, og å beherske relevante digitale verktøy.

 • Reservasjonssystem

  Eit reservasjonssystem, også kalla bookingsystem, kan brukast av både kundar og reiselivsmedarbeidarar.

 • Webdesign

  Ved utarbeiding av ei nettside må vi tenkje over kva for informasjon vi vil ha på nettsida, utsjånad og korleis sida skal fungere.

 • Sals- og marknadsrett

  Ved marknadsføring av reiselivsprodukt er det mange lovar og reglar ein må følgje, som marknadsføringsloven, pakkereiseloven og ehandelsloven.

 • Oppbygging av reiselivsnæringa

  Vi ser på sammensetjing av reiselivsnæringa, utbreing og økonomisk betyding, og døme på organisering.

 • Trendar i reiselivet

  Her skal vi sjå på korleis vi kan bruke trendar som utgangspunkt for å utvikle nye berekraftige reiselivsprodukt.

 • Prissetjing

  Dei vanlegaste metodaene for prissetjing er kostnadsbasert, marknadsbasert og konkurransebasert.

 • Budsjett og rekneskapsanalyse

  Budsjettering, budsjettkontroll og rekneskapsanalyse er viktige oppgåver i økonomistyringatil ein bedrift.

 • Starte eiga bedrift

  Her tek vi for oss organisering og lovar og reglar du treng å kunne dersom du skal starte opp di eiga bedrift.

 • Driftsrutinar på eit hotell

  I dette emnet ser vi på viktige driftsoppgåver for ein resepsjonist på eit hotell, som inn- og utsjekk og eventuelt management.

 • Sentralt regelverk

  Her får du ei innføring i praktisk bruk av lovar og reglar som gjeld i reiselivet.

 • Etikk

  Emnet handlar om etiske retningslinjer for reiselivet, og kva for etiske utfordringar næringa står overfor.

 • Om resepsjonsfaget

  Her får du eit oversyn over kva du må lære for å kunne ta fagbrev som resepsjonist.

Om reiseliv Vg2

Om reiseliv Vg2

I reiselivsfaget lærer du å utvikle, marknadsføre og drifte norske reiselivsprodukt. Du lærer også korleis du bør opptre som vert i møte med gjestar frå inn- og utland, og korleis du kan samarbeide med andre for å skape heilskaplege opplevingar.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook