Hopp til innhald

 1. Home
 2. Matematikk for realfagChevronRight
 3. FunksjonarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar

Korleis ser ein trigonometrisk funksjon ut, og korleis kan vi rekne ut arealet mellom to funksjonsgrafar?

Bannerbilde for emnet funksjoner i faget R2. Foto.

Dette er to spørsmål du får svar på etter å ha gått gjennom dette hovudemnet. Trigonometriske funksjonar bruker vi til å modellere bølgjer og andre ting som svingar. Arealet mellom to funksjonsgrafar kan vi finne ved å integrere funksjonane.

I dette emnet ser vi mellom anna på ulike trigonometriske samanhengar, integralrekning, funksjonsdrøfting og matematiske modellar.

Emner

Funksjonar

 • Trigonometriske definisjonar

  Her ser vi på dei grunnleggjande trigonometriske definisjonane, og ser også på tilfelle når vinklane kan vere større enn 180 grader.

 • Trigonometriske samanhengar

  Her viser vi nokre trigonometriske samanhengar som til dømes einingsformelen og sinus og cosinus til summar og differansar av vinklar.

 • Trigonometriske likningar

  Her viser vi døme på korleis vi kan løyse nokre trigonometriske likningar.

 • Funksjonsdrøfting

  Her skal vi drøfte trigonometriske funksjonar, som mellom anna tyder at vi må kunne derivere dei.

 • Antiderivasjon eller integrasjon

  Her ser vi på den motsette rekningsarten til derivasjon. Han blir kalla antiderivasjon eller integrasjon.

 • Bestemte integral

  Her gjer vi greie for definisjonen av eit bestemt integral som grense for ein sum.

 • Bruk av bestemte integral

  Her viser vi korleis vi tolkar det bestemte integralet i modellar av praktiske situasjonar og korleis vi bruker det til å rekne ut areal.

 • Matematiske modellar

  Her ser vi på korleis vi kan formulere ein matematisk modell med hjelp av sentrale funksjonar på grunnlag av observerte data.

Læringsressursar

Funksjonar