Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar

Korleis ser ein trigonometrisk funksjon ut?

Kva er samanhengen mellom grafane til sin(x) og cos(x)?

Emne

Funksjonar

  • Her ser vi på dei grunnleggjande trigonometriske definisjonane, og ser også på tilfelle når vinklane kan vere større enn 180 grader.

  • Her viser vi nokre trigonometriske samanhengar som til dømes einingsformelen og sinus og cosinus til summar og differansar av vinklar.

  • Her skal vi drøfte trigonometriske funksjonar, som mellom anna tyder at vi må kunne derivere dei.

  • Her gjer vi greie for definisjonen av eit bestemt integral som grense for ein sum.

  • Her viser vi korleis vi tolkar det bestemte integralet i modellar av praktiske situasjonar og korleis vi bruker det til å rekne ut areal.

  • Her ser vi på korleis vi kan formulere ein matematisk modell med hjelp av sentrale funksjonar på grunnlag av observerte data.

Læringsressursar

Funksjonar