Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Potensar og kvadratrøterChevronRight
  5. Tal på standardformChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Tal på standardform

Rekn oppgåvene for hand dersom det ikkje står noko anna.

1.1.8 Skriv desse tala på standardform

a) 2 000 000

vis fasit

=2·106

b) 1 200 000

vis fasit

=1,2·106

c) 34 000

vis fasit

=3,4·104

d) 123 400 000

vis fasit

=1,234·108

1.1.9 Skriv desse tala på standardform

a) 0,002

vis fasit

=2·10-3

b) 0,000 023

vis fasit

=2,3·10-5

c) 0,046

vis fasit

=4,6·10-2

d) 0,000 000 678

vis fasit

=6,78·10-7

1.1.10 Rekn ut og skriv svaret på standardform

a) 2,5·105·6,0·103

vis fasit

=2,5·6,0·103+5=15,0·108=1,5·109

b) 9,2·105·2000

vis fasit

=9,2·105·2·103=9,2·2·103+5=18,4·108=1,84·109

c) 7,5·10-5·2,0·10-3

vis fasit

=15·10-5-3=1,5·10-7

d) 25·1050,5·10-3

vis fasit

=25·1055·10-4=5·105-(-4)=5·109

e) 2,5·105·6,0·1030,5·107

vis fasit

=2,55·105·6,0·1030,5·107=30·105+3-7=3,0·102

f) 5·10-5·1,2·1036·10-3

vis fasit

=6·10-5+36·10-3=10-2--3=101=10

g) 5000·0,0006250000

vis fasit

=52·103·6·10-42,5·105=12·103-4-5=12·10-6=1,2·10-5

h) 25·105·0,00077·10-3·25000

vis fasit

=25·105·7·10-47·10-3·25·103=105-4--3-3=101=10

Tal på standardform i GeoGebra

I GeoGebra nyttar vi kommandoen «Standardform[]» eller «Standardform[,]» for å skrive eit tal eller rekneuttrykk på standardform. I GeoGebra nyttar vi og bokstaven «E» for tierpotens.

1.1.11 Løys i GeoGebra

Når vi snakkar om avstandar i universet, nyttar vi ofte nemninga lysår. Eit lysår er den avstanden lyset tilbakelegg i løpet av eitt år. Lyset har ein fart på 300 000 km/s.

a) Kor mange kilometer er eit lysår?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

1 lysår = 9,5·1012 km

Lyset bruker 4 timer og 25 minutt mellom jorda og dvergplaneten Pluto.

b) Kva er avstanden mellom jorda og Pluto?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Avstand = 300 000 km/s · (4·60+25)·60 s
 4,8·109 km

1.1.12 Løs i GeoGebra

I oktober 2008 produserte Noreg 2,2 millioner fat råolje dagleg. Vi rekner med en pris på råolje på 400 kroner/fat.

a) Kor mange milliarder kroner var verdien av oljeproduksjonen på denne månaden?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Verdien av oljeproduksjonen var

400 kroner/fat · 2,2·106 fat · 31 
2,7·1010 kroner = 27·109 kroner
= 27 milliarder kroner

I internasjonal oljeomsetning svarer eit fat til 42 US Gallons eller 158,987 L.

b) Kor mange liter råolje produserte Noreg denne måneden? Gi svaret på standardform.

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Produksjonen var på

158,987 L/fat · 2,2·106 fat · 311,08·1010 L

Det vart hevda at råoljereservene på norsk sokkel i 2008 var på 919 millioner kubikkmeter råolje.

c) Kor mange fat olje svarer dette til?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Det svarer til 5,8·109 fat.

Rekn med same oljeproduksjon som i oktober 2008.

d) Kor lenge vil oljereservane vare med ei slik utrekning?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Dei vil vare i

9,19·1011 L1,084·1010 L/månad · 12 månad/år7,06 år

Læringsressursar

Potensar og kvadratrøter