Hopp til innhald

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Talrekning

I temaet talrekning skal vi vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde, og reflektere over, vurdere og presentere løysingane på ein føremålstenleg måte.

Gut som ser på hieroglyfar på ein stein eller ein vegg. Illustrasjon.
Skjønar du teikna på biletet?

Tal er grunnlaget for all matematikk. Det er derfor veldig viktig å ha god talforståing for å gjere det bra i faget.

Teljestrekar, holemåleri og helleristingar syner at menneske som levde for mange tusen år sidan, brukte tal i dagleglivet. Arkeologar har funne teljestrekar som er over 30 000 år gamle. Strekane er systematisk rissa inn og er antakeleg blitt brukte under opptelling av gjenstandar, dagar eller andre objekt.

Sivilisasjonen vår oppstod i Mesopotamia, landområda mellom og rundt Eufrat og Tigris (no Irak, nordaustlege Syria og søraustlege Tyrkia), for ca. 5000 år sidan. Her blei skrivekunsten funnen opp. Menneska som levde der, brukte kileskrift. Dei skreiv på leirtavler og pressa dei kileforma teikna inn i våt leire. På denne måten førte dei mellom anna rekneskap over den handelen som utvikla seg mellom byane. Egyptarane kjende til kileskrifta, men utvikla sine eigne skriftteikn, hieroglyfane. Utgravingar syner at det på denne tida var menneske som dreiv med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Seinare laga både grekarane og romarane sine talsystem. Men det talsystemet vi bruker i dag, med dei ti symbola 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, har opphav i India. I dei tidlegaste kulturane var talet 0 og dei negative tala ikkje kjende. Det var først på 1200-talet at matematikarar byrja å innføre desse tala. Det tok likevel endå fleire hundre år før dei vart fullt ut aksepterte. Matematikarar diskuterte om negative tal verkeleg eksisterte, og heilt fram mot 1800-talet var det matematikarar som ikkje ville akseptere utrekningar som inneheldt negative tal. Problemet med å forstå negative tal heng saman med at tal ikkje er noko konkret. Tal er abstrakte matematiske omgrep. Vi må knyte tala til noko konkret for å få ei kjensle av å forstå dei.

For oss som har vakse opp med bankvesen og gradestokk, er det lettare å forstå dei negative tala. Vi veit at om vi kan komme til å bruke meir pengar enn vi har på konto. På kontoutskrifta frå banken står det då eit tal med minus framfor, og vi skjønner at vi står i gjeld til banken! Vi veit også at når det er kuldegradar ute, les vi det av som negative tal på gradestokken. Dei negative tala blir då konkrete, og vi kjenner at vi forstår dei.

Læringsressursar

Talrekning

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter