Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. Kroneverdi, reallønn og nominell lønnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kroneverdi, reallønn og nominell lønn

Oppgåvene kan løysast med alle hjelpemiddel dersom det ikkje står noko anna.

2.1

Fyll inn kroneverdiane i tabellen nedanfor.

År 1980 1990 2000 2010 2015 2017
Konsumprisindeks 28,7 59,9 75,5 92,1 100 105,5
Kroneverdivis fasit
År 1980 1990 2000 2010 2015 2017
Konsum-prisindeks 28,7 59,9 75,5 92,1 100 105,5
Krone-verdi 10028,73,48
10059,91,67
10075,51,32
10092,11,09
100100=1

100105,50,95

2.2

I 1950 var kroneverdien 18,87. Kva var konsumprisindeksen i 1950?

vis fasit

Konsumprisindeksen i 1950 var 10018,875,30

2.3

Miriam fekk 1000 kroner i lommepengar i 2016. Kor mykje måtte ho få i lommepengar året etter dersom kjøpekrafta hennar skulle vere lik som i 2016?

vis fasit

Konsumprisindeksen auka frå 103,6 til 105,5 frå 2016 til 2017.

Setter opplysningene opp i en tabell for å få oversikt.

Lommepengar Indeks
2017 x kr
105,5
2016
1 000 kr
103,6

Finn vekstfaktoren for endringa i indeksen.

105,5103,61,018

Miriam må få 1 000 kr·1,018=1 018 kr i lommepengar i 2017 dersom kjøpekrafta hennar skal vere lik som i 2016.

2.4

Du kan rekne ut prisendringar sjølv på skolesida til Statistisk sentralbyrå

Finn løysinga på oppgåva ovanfor ved å bruke kalkulatoren på skolesiden.

Prøv kalkulatoren ved å setje inn nokre andre beløp og år.

2.5

I 2000 hadde Erlend ei nominell lønn på 345 300 kroner. Året etter var lønna 369 000 kroner. Konsumprisindeksen i 2000 var 75,5 og i 2001 var indeksen 77,7.

a) Finn reallønna til Erlend desse to åra.

vis fasit

Bruker formelen for reallønn på året 2000.

  x345 300 = 10075,5345 300·x345 300=100·345 30075,5       x=457 351

Reallønna til Erlend i 2000 var 457 351 kroner.

Bruker formelen for reallønn på året 2001.

  x369 000 = 10077,7369 000·x369 000=100·369 00077,7       x=474 903

Reallønna til Erlend i 2000 var 474 903 kroner.

b) Finn den prosentvise endringa i reallønna i denne perioden.

vis fasit

Prosentvis endring i reallønna fra 2000 til 2001:

474 903-457 351457 351·100 %3,84 %

2.6

Reallønna til Eirin var 575 919 kroner i 2006. Konsumprisindeksen var da 84,2.

Finn nominell lønn til Eirin i 2006.

vis fasit

Vi gjer som i det eine dømet på teorisida og snur formelen for reallønn på hovudet.

  x575 919 = 84,2100575 919·x575 919=84,2·575 919100       x=484 924

Den nominelle lønna til Eirin i 2006 var 484 924 kroner.

2.7

Grethe tente 445 235 kroner i 2016 og 455 538 kroner i 2017. Konsumprisindeksen i 2016 var 103,6 og i 2017 var den 105,5.

a) Finn reallønna til Grethe i 2016 og i 2017.

vis fasit

Bruker formelen for reallønn på året 2016.

  x445 235 = 100103,6445 235·x445 235=100·445 235103,6       x=429 764

Reallønna til Grethe i 2016 var 429 764 kroner.

Bruker formelen for reallønn på året 2017.

  x455 538 = 100105,5455 538·x455 538=100·455 538105,5       x=431 790

Reallønna til Grethe i 2017 var 431 790 kroner.

b) Kva for eit år hadde Grethe størst kjøpekraft?

vis fasit

Reallønna var høgast i 2017. Kjøpekrafta var dermed høgast i 2017.

c) Kva måtte lønna til Grethe ha vore i 2017 dersom ho skulle ha lik kjøpekraft som året før?

vis fasit

Dersom kjøpekrafta i 2017 skulle vore den same som i 2016, måtte reallønna i 2017 vore lik reallønna i 2016. Det vil seie at lønna måtte auke like mye som konsumprisindeksen.

Vi set x lik det lønna i 2017 skulle ha vore, og set opplysningane inn i ein tabell for å få oversikt.

Lønn Indeks
2017 x kr
105,5
2016
445 235 kr
103,6

  x445 235 = 105,5103,6445 235·x445 235=105,5·445 235103,6       x=453 401

Grethe måtte ha ei lønn på 453 401 kroner i 2017 dersom kjøpekrafta skulle vere den same som i 2016.

Oppgåva kan også løysast ved å bruke formelen for reallønn der vi bruker reallønna for 2016 frå oppgåve a) og konsumprisindeksen for 2017.

2.8 (Eksamen 1MY, Hausten 2006. NB! Basisåret er 1998 her.)

Konsumprisindeksane var 113,3 i 2004 og 115,1 i 2005.

Katrine hadde ei årslønn på 375 200 kroner i 2004.

Ho fekk tre ulike tilbod om lønnsauke for 2005:

  • Ny årslønn på 388 500 kroner
  • Eit tillegg som gjer at ho beheld reallønna
  • Ein auke i lønn på 3,5 %

Gjer nødvendige utrekningar, og avgjer kva for eit av tilboda som er best.

vis fasit

(Det er fleire ulike måtar her å gå fram på for å få samanlikna dei tre tilboda.)

Ny årslønn ved ein auke på 3,5 % blir

375 200 kr ·1,035=388 332 kr

Ein auke på 3,5 % er noko dårlegare enn tilbodet på 388 500 kroner. Vi går ikkje for tilbodet om auke i lønn på 3,5 %.

Det vil lønne seg for Katrine å gå for tilbodet med å oppretthalde reallønna dersom reallønna for tilbodet på 388 500 blir mindre enn reallønnen i 2004.

Bruker formelen for reallønn på året 2004.

  x375 200 = 100113,3375 200·x375 200=100·375 200113,3       x=331 156

Reallønna til Katrine i 2004 var 331 156 kroner.

Bruker formelen for reallønn på tilbodet på 388 500 kroner for året 2005.

  x388 500 = 100115,1388 500·x388 500=100·388 500115,1       x=337 533

Reallønna i 2005 var 337 533 kroner med tilbodet om 388 500 kroner i lønn. Reallønna til Katrine er høgast i 2005.

Ei ny årslønn på 388 500 kroner er med dette beste tilbodet.

Læringsressursar

Økonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs