Hopp til innhald

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Helse, miljø og tryggleikChevronRight
 4. TryggleikChevronRight
 5. Ansvar, roller og oppgåverChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ansvar, roller og oppgåver

Tabellen viser kva ansvar, roller og oppgåver dei ulike funksjonane i bedrifta har når det gjeld HMT-arbeidet.

Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.

Ansvar Roller Oppgåver
Arbeidsgivar
 • Overordna ansvar
 • Leiar, utøver overordna styring av HMT-aktivitetar
 • Gir HMT-arbeidet status
 • Følgjer opp og etterspør resultat
Leiarar elles
 • Sjå til at HMT-omsyn blir følgde
 • Ansvar for å følgje opp bedrifta sin praksis
 • Handterer HMT-utfordringar i det daglege
 • Reiser saker, tek initiativ
 • Samarbeider med arbeidstakarar og vernombod
Arbeidstakarar
 • Medverknadsplikt
 • Melder frå, kjem med forslag
 • Deltek i aktivitetar
 • Bidreg til gjennomføring
 • Samarbeider med leiar og verneombod
Verneombod
 • Fremje interessene til arbeidstakarane i arbeidsmiljøsamanheng
 • Følgje opp HMT
 • Ser til at forholda er i samsvar med regelverket
 • Varsler næraste leiar
 • Kan stanse farleg arbeid
Tillitsvalde
 • Følgje opp interessene til arbeidstakarane knytte til arbeidstid, kontraktar, planar osv. som vanlegvis ikkje inngår i HMT-arbeidet
 • Representerer fagforeininga i enkelte HMT-samanhengar, til dømes AMU, utvikling av HMT-system
 • Fagforeining kan velje verneombod ved visse vilkår
Bedriftshelseteneste
 • Hjelpe arbeidsgivar og arbeidstakarar i HMT-samanheng
 • Førebyggjande arbeid
 • Overvaker helse der arbeidsmiljøforhold tilseier det
Arbeidsmiljøutvalet
 • Koordinerande samarbeidsorgan i HMT-arbeidet
 • Overvaker arbeidsmiljøet
 • Behandlar planar og HMT-system
Arbeidstilsynet
 • Forvaltar arbeidsmiljøloven
 • Rettleier og kontrollerer at avgjerdene blir følgde, gir pålegg

Læringsressursar

Tryggleik

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter